EODA

- Help

*: Replace one or more characters
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Replace a single character
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Asia - Places - EODA

Asia (Kontinentea)

Entity:
Antolakuntza/Kontinentea
Inhabitant:
asiar 
Status of decision:
Academy's regulation 
Situation: Lurra
Locations:
 • sancho assiaco - (1231 [1957, 1960]) IRIG.OMN , 133. or. [G. Larr., Priorado, 235. dok.]
  (...)
  Sancho Assiaco (de origen, top. Assia)
  (...)

  What: Antroponimoa
  Situation: Zabaldika
  Origin: IRIG.OMN

 • asiako - (1571) , 313
  (...)
  *Asiako Elizak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiako - (1571) , 314
  (...)
  Salutatzen zaituztez *Asiako Elizek
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiako - (1571) , 315
  (...)
  *Paulen *Asiako tribulazionea
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiarano - (1571) , 247
  (...)
  Eta lagund zezan hura *Sopater *Beroenesak Asiarano: eta *Thessaloniceanoetarik, *Aristarquek eta *Secondek, eta *Gaio *Derbianoak, eta *Timotheok: eta Asianoetarik, *Tychiquek eta *Trophimek
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1571) , 315
  (...)
  Ezen nahi dugu dakizuen, anaieak, gure aflikzione *Asian heldu izan zaikunaz, ezen kargatu izan garela exzesiboki ahalaz garaitik, hanbat non hersturatan izanez etsi baikenduen biziaz ere
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1571) , 208
  (...)
  *Parthianoek eta *Medianoek eta *Elamitek, eta *Mesopotamian egoiten diradenek, eta *Iudean , eta *Cappadocian, *Ponten, eta *Asian
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1571) , 408
  (...)
  *Pierrisek, *Iesus *Kristen Apostoluak, *Ponten, *Galazian, *Cappadocian, *Asian, eta *Bithinian gaindi barreiatuak zareten estranjerei
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1571) , 238
  (...)
  *Asian predikatzea defendatu
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asia - (1630) EZ.Noel , 176
  (...)
  Zuri zordun zaitzu *Europa *Calviñek nahasia, zuri *Amerika, zuri bazter zabal *Asia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiako - (1712) ES.GG , 389
  (...)
  Halaber *Sem egin zuen *Asiako, eta *Kham *Afrikako
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asia - (1712) ES.EHast , 126
  (...)
  Ordea hemendik eztezazula pentsa, mintzo naizela eskualdun bezala pasionez, ez eta ere lausenguz: zeren gauza hala denak lausengurik, ez itxurapenezko bernizadurarik ezbaitu onhesten: aitzitik egiteko hunen gainean bat bederak baluke materiarik aski, hainitz liburu handiren iskiribatzeko, lekhuko dira *Europa guztia, *Asia, *Afrika, eta *Amerika
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1712) ES.GG , 402
  (...)
  Eztira gutiago laudori-oztatzekoak *Arabiako jendeak; zeren hek ere artha bera izan baitzuten *Asian, eta *Afrikan bere hitzkuntzaren har-arazteko, eta ahalaz hedarazteko
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1712) ES.EHast , 165
  (...)
  Erromarrek bereziki estimu handia egiten zuten bere hitzkuntzaz, ezen lekhu, eta denbora guztietan berek berea ohoratzen zuten, eta bertzek ere ohora zezaten egin ahalaz entsejatzen ziren; hargatik grekoei ihardetsi behar ziotenean, errespustak latinez emaiten ziotzaten, eta oraino etzituzten entzun nahi, non latinez edo interpretez etziren mintzatzen: etzuten hau xoilki egiten *Erroman baina bai oraino *Grezian eta *Asian ere, bide hartaz bere hitzkuntza latina hobekiago errespetarazteko, eta jendaki arrotzetara hedarazteko, *Valerio *Maximok dioen bezala erraiten du *Suetonio *Franquilok ere: qq
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1760+) Mb.IArg1 , 264
  (...)
  *Maximino enperadore gaiztoa ibilli zen *Asian eskura al zituen fededun guziak illerazten
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiko - (1760+) Mb.IArg1 , 359
  (...)
  Esaten duena da egun oro zirala geiago *Jesusen legeratzen ziranak eta badakigu banatu zirala laster Apostol berak Erromatarren bazter zabaletan ta probinzi andietan ta luzatu zirala *Africako ta *Asiko erreinuetaraño, bai ta urrutiko *Indietaraño ere
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiko - (1760+) Mb.IArg1 , 134
  (...)
  *Jesusen Ama bizi zen denboran bakarrik hau ez uzteagatik, ibilli zen S, *Joan *Asiko Elizak zaitzen ta orietako guziei erakusten jakin behar zutena; ta *Jesusen Ama zerura igan ondoan bere lan berean ibilli zen *Jerusalendik *Erromaraño, bai ta bien arteko itsas isletan ere
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiarat - (1777) Lg2 , 91
  (...)
  Orduan apostulu handi hau ibilli zen *Italian barna: hedatu zen urrunago ere, hala nola, *Asiarat eta *Greziarat: san *Luk bere dizipulu maitea yarraikitzen zitaion bazter guzietarat
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiako - (1777) Lg2 , 94
  (...)
  Hedatu zen *Asiako bazter zabaletarat; hark eragin eta gobernatu zituen alde hetako elizak, eta beregainki *Ephesa hiriko eliza
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1800+) Xarlem , 867
  (...)
  *Europan eta *Asian beitateke pvblikatv *Charlemaigna enperadore beita izentatv
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiarat - (1800+) Xarlem , 827
  (...)
  Eta zure siegia *Rouman ezariren eta aita saintv hura *Asiarat igorriren
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1842) It.Fab , 202
  (...)
  Bildu dezu, *Inazio, munduan, arritzeko moduan, jendea fede biziz betea, jende jakintsua eta indartsua, beti dabillena gerretan aurrena, Elizaren etsaiak billatzen, topatu ta garaitzen; dituzu anaiak gerra egin naiak, da oien legea etsai garaitzea; oiek ditu bere defensoreak fedeak; dirade ezagun, dabiltza gau t'egun *Europan, *Asian, *Afrik'*Amerikan; idorrez, itsasoz dijoaz ta datoz; dabiltza nekean indio tartean edo naiz kortean manera berean beti pelean, bizitzak dirauen artean, beti-beti pelean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asia - (1847) Izt.C , 11
  (...)
  *ASIA
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asia - (1847) Izt.C , 11
  (...)
  Anziñako gauzen gañean itzkidatu izan duten Ipinle guztiak batera esaten dute, ezen, gizakiaren lendabiziko seaska, azitoki, eta bizilekua izan zala *Asia deitzen zaion Probinzia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiak - (1847) Izt.C , 11
  (...)
  Euskaldun baserritar motzen motzenak ere, ondo daki, bada, zer esan nai deban *Asiak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiaren - (1847) Izt.C , 11
  (...)
  *Asiaren izena bakarrik etzan bear adinbat aiñ Aderri zabal ta luzea garbiro erabakitzeko, zeñetan artu izan zuten lendabiziko jaiotarrak beren izate guztia, baita argia ikusi ere berekin beren ondorengo guztien patu onerako
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiatik - (1847) Izt.C , 160
  (...)
  Erri onetan arkitzen dira *Asiatik, *Siriatik, *Armenia, *Ejipto, eta beste Probinzia *Europaz kanpokoetatik nekez eskuratutako landare mueta asko, bertako lurrak ondo arturik, eder ta galant, sasoirik oberenekoak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asia - (1847) Izt.C , 161
  (...)
  Begien aurrean dakusku bada argiroki, lore mueta guztietara diradela saiatuak *Oñatiko Etxejaun ondraduak; baita ere, emengo lurrean zapuztutzen ez dirala *Asia inguruko landareak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiara - (1847) Izt.C , 38
  (...)
  Bañan oetako zenbaitek naiago izaten dute *Franziara, *Inglaterrara, *Rusiara, *Turkiara, *Asiara, *Txinara, eta nork daki nongo Akelarretaraño
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asia - (1850) AA3 , 432
  (...)
  Itz onek *Asia, *Afrika, ta *Europa ipiñi zuan *Jesu-Kristoren legean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1850) AA3 , 271
  (...)
  Zenbat *Asian, *Afrikan, *Amerikan, ta *Europan bertan
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1850) AA3 , 468
  (...)
  Ekusten degu, Katolikoen errietan ugari ereiten dala Jainkoaren itzaren azia, ta geiena erne-ere gabe galtzen dala, eta denbora berean *Asian, *Afrikan, *Amerikan bazter andiak arkitzen dirla nork itz Santu au aditzera eman ez duela
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiako - (1852) Gy , 277
  (...)
  *Esopo sorthu zen bi milla eta laur ehun urtheen ingurua duela, *Friyia deitzen den lehenagoko *asiako erresuma batean, Amorio zeritzon herri xume batean: sorthu zen gorphutzez arras desgraziatua, moldegaitz eta itsusia; ordaiñez izpiriturik ederrenaz, zorrotzenaz, eta hedatuenaz dohatua
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asian - (1853) Hb.Esk , 8
  (...)
  *Senaar da zelhay bat *Asian, *Asia berritz lurreko bortz zathi larrietarik bat, handik hasi dire gizonak hedatzen
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asia - (1853) Hb.Esk , 8
  (...)
  *Senaar da zelhay bat *Asian, *Asia berritz lurreko bortz zathi larrietarik bat, handik hasi dire gizonak hedatzen
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asiako - (1853) Hb.Esk , 8
  (...)
  *Armenia da *Asiako zathi bat
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • asia: asia - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1059. or.

  What:
  Situation:
  Origin: SAR.EEF

 • asia - (1991) EG.PAL.GD , 136
  (...)
  Asia (gazt.); Asia (eusk.); Asie (fr.).
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EG.PAL.GD

 • Asia - (1995) ARAUA.051 , Euskera, XL (1995, 2-3), 967. or.
  (...)
  Herritar izena: asiar
  (...)

  What: Kontinentea
  Situation: Lurra
  Origin: ARAUA.051

 • Joan Efesokoa edo Joan Asiakoa - (2015/12/18) ARAUA.179 , 6. or.
  (...)
  Juan de Éfeso / Juan de Asia (gaztelania); Jean d'Éphèse ou Jean d'Asie (frantsesa); John of Ephesus / John of Asia (ingelesa); Ioannes Ephesius (latina); Ιωάννης της Εφέσου (grekoa)
  (...)

  What: Pertsonaia historikoa [Elizako buruzagia]
  Situation: Bizantzio
  Origin: ARAUA.179

 

 • Asia ()
 • Asie ()
 • Asia ()
UTM:

				
Coordinates:
Lon.88º42'19"E - Lat.47º4'29"N

cartography:

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper