EODA

- Help

*: Replace one or more characters
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Replace a single character
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Italia - Places - EODA

Italia (Estatua)

Entity:
Antolakuntza/Estatua
Inhabitant:
italiar 
Status of decision:
Academy's regulation 
Situation: Europa
Locations:
 • italiarat - (1571) , 261
  (...)
  Ordenatu izan zenean gu *Italiarat enbarkaturen genela, eman zietzoten bai *Paul bai berze presoner batzu *Iulio deitzen zen Zentener *Augustoren bandako bati
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiatik - (1571) , 243
  (...)
  Eta eridenik *Aquila deitzen zen *Ponte nazioneako Iudu bat, zein aitzinxetik ethorri baitzen *Italiatik, eta *Priscilla haren emaztea (zeren *Claudek ordenatu baizuen Iudu guziak *Romarik parti litezen) retira zedin hetara
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiarat - (1571) , 261
  (...)
  Eta han Zentenerak eridenik *Alexandraiko unzi *Italiarat ioaiten zen bat, hartara sar erazi genzan
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italia - (1627) EZ.Man1 , 8
  (...)
  *Katonek ohoratu dik bersuaz *Italia, *Pibraquek *Franzia eta *Beriñek *Españia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italia - (1630) EZ.Noel , 171
  (...)
  Ziñelarik *Italia herri famatukoa, eta bereziki *Asisa deitzen den hirikoa:
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1635) Harb , 415
  (...)
  Beraz hitz gutiz hainitz deklaratzea gatik erranen dut Ordena saindu hau hasi zen urthea zela milla, berrehun, hogoi eta batgarrena, *Italian *Ombriako probinzian, *Spoletako haranean, *Kanariako harrean, *Asiza hiritik lekoatsu bat apartean: horra ordena hunen hastearen lekhua
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiam - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  italiam (I, I. kap., 001. orr. [0518. orr.]) // italiam (I, VIII. kap., 025. orr. [0542. orr.]) // italiam (I, VIII. kap., 026. orr. [0543. orr.]) // italiâ, italiam (I, VIII. kap., 027. orr. [0544. orr.]) Besteak beste, Livioren latinezko aipu batean. // italiam (I, IX. kap., 031. orr. [0548. orr.]) Eginhardoren latinezko aipuan // italiam (I, XII. kap., 040. orr. [0557. orr.]) Besteak beste, Plinioren latinezko aipuan // itali (I, XIV. kap., 065bis. orr. [0582bis. orr.]) // italica (I, XIV. kap., 066. orr. [0583. orr.]) // italicâ (I, XIV. kap., 066bis. orr. [0583bis. orr.]) // ital. (I, XIV. kap., 069. orr. [0586. orr.]) // italice, ital. (I, XIV. kap., 069bis. orr. [0586bis. orr.]) // italorum (I, XIV. kap., 071. orr. [0588. orr.]) // italiam (II, IX. kap., 178. orr. [0695. orr.]) Eginardoren latinezko aipuan // italiâ (III, XI. kap., 495. orr. [1012. orr.]) // italia (III, XI. kap., 496. orr. [1013. orr.]) // italiam (index, s.v. hispani [1085. orr.])
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: O.NUV

 • silius italicus - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  silii italici (I, VIII. kap., 025. orr. [0542. orr.]) Silio Itálico // silius (I, VIII. kap., 026. orr. [0543. orr.]) Silio Itálico // silius italicus (I, X. kap., 035. orr. [0552. orr.])
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: O.NUV

 • ytaliaric 'de ytalia' - (1653 [1992]) DRPLV , IV, 252-253. or.
  (...)
  bassuoc; ser[r]en besteoc dira Ytaliaric etorriac, 'algunos dellos; otros son de Ytalia'
  (...)

  What: Estatua
  Situation: Europa
  Origin: DRPLV

 • italietan - (1666) Tt.Onsa , 3
  (...)
  Geroz eta lehen izan da zure familian personaje handirik, *Franzian, *Italietan, *Biarnoan, *euskal herrian, *Moieneko izena gora eraman dianik
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italietan - (1666) Tt.Onsa , 121
  (...)
  Egun batez *Franziako prinze bat, zoin deithatzen baitzen *Louis *de *Bourbon, qq, eta zoin baitzen *Charles zortzigarrena, *Franziako erregiaren *Naples, erresuman, bisarrege, eta *Lotenent jenerala, heldu zen *Italietan, *Pouzols, deitatzen den hiri batetan, eta ioanik eliza batera, zointan haren aitaren gorpitza ehortzirik baitzagoen hobe batetan, halako gisaz bere aitaren doluz hasi zen nigarrez, hazperenez zinkuritz, eta heiagoraz, non bere hala, hobiaren gañian zagoela bere aitaren dethoratzen hil baitzen, eta arima Ienkoari rendatu, prinze gazte hark erakhustera eman zian, seme hon bezala, bere aita maite ziala, eta haren hilzia, bere bihotzian barna, baino barnago edukiten ziala
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiako - (1666) Tt.Onsa , 24
  (...)
  *Nafarroako historian *Franziako abokat batez eskribatuan edireten da nola *Charles duk *de *Burbon, prinze handi batek, zerbait hostasun edo resendimenda bere prinze, eta errege naturalaren kontra harturik, zein deithatzen baitzen *Frankois, izen hartako lehena, armak haren kontra harturik, *Charles *Quint, *Espaiñiako errege eta *Allemaniako inperadorearen alde, gerla denbora luzez bere erregeari eta bere erresumari egin ziala, hañitz okhasionetan eta zonbatetan, noiz hurus noiz malhurus izanik nola armak, iokoa bezala, behin bataren gero bertziaren kontra, eta alde baitira, fiñean *Pabia deithatzen den *Italiako hiri haren aitzinian, *Franziako erregia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiako - (1666) Tt.Onsa , 24
  (...)
  Batailla jenerala galdurik hartu izan zela *Españiarat *Madrillera eraman ziala etsaiak, eta handik bere bi semiak presoner utzirik, eta gero ranzoiña pagaturik, semiak eta bere buria handik libraturik, eta gerlak moien hartzaz bere fiña ukhenik, azkenian *Charles *de *Burbon *Erromako hiriaren harzian morroillan gora ezpata eskuan igaiten zela, kolpez hil izan zela, dio historiak eta haren gorputza *caieta daritzon, *Italiako hirian ehortzi zutela, eta haren thonbaren gaiñian epitafio eder hau lengoaia italianoz eskiribatu zutela
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiara - (1712) ES.EHast , 95
  (...)
  ordea ezta miresteko zeren godoak, eta bertze jendaki barbaro, eta basotarrak *Italiara eta bertze hainitz erresumetara Enperadorearekin ethorri zirenean benzutuek hartu baitzuten garaitiarren hitzkuntza; ordea godoak ere bere ahalean ensejatu ziren latinaren ikhastera, batean hartzen zutelarik latinetik hitz bat, bertzean latinari iratsekitzen ziotelarik beretik bertze bat; eta nola antzekaitz baitziren, eta harmetara emanagoak letretara baino gaitzki, eta moldegaizki ikhasten zuten latina, izenen deklinazioneak, eta berboen konjugazioneak luzeak iduriturik kontentatu ziren LATINETIK izen xoilen hartzeaz, deklinazionak, utzirik; zeren hek bere hitzkuntzan izenak ezbaitzituzten deklinatzen latinak, eta eskuarak egiten tuen bezala; kasuen diferenziak egiten zituzten artikuluen edo emendailluen bidez, hala nola españolak, italianoak, eta franzesak egiten baitituzte, hargatik haukien izenak ere dira indeklinableak, edo deklinatzen eztirenak, hora hemen ekhartzera nohan exenpluan ikhusiko duzun bezala: qq
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiako - (1712) ES.EHast , 126
  (...)
  Hauk direnez geroztikan: ez xoilki *Eskual-Herriko, baina oraino arrozoinekin, deit ditezke *Espainiako, *Franziako, *Italiako, *Alemaniako, *Amerikako, eta antipodetako zuzi eta argi biziak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1712) ES.EHast , 129
  (...)
  Erromarrei ere gauza bera gerthatzen zitzajen, zeren hainitz gauza kausitzen baitzuten herri hautan, *Italian etzenik, eta hargatik ziren obligatuak eskuaratik izenen hartzera, eta berriroki asmaturik ezartzera
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1712) ES.GG , 401
  (...)
  *Erromaren kontra jaiki izan zen *Hetruria, zeina baita *Toscana *Italian
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1760+) Mb.IArg1 , 341
  (...)
  Hau ere anitz urte baño len egin zen bi zati ta zati bata gelditu zen *Italian ta beste zatia *Constantinoplan *Constantinoplako inperi zatiak izandu zituen bat bestearen ondotik ogei ta amabost nagusi edo enperadore, zenbait beren tronutik bizirik kenduak eta beste zenbait izurriz, ezpatez edo gaizkiago illak, eta orain arkitzen da Turcoaren atzapar gogorrean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italikoa - (1760+) Mb.IArg1 , 341
  (...)
  *Italikoa joan zen bein *Africako errege *Godoetara, gero *Franciko errege baten eskura ta geroz ibilli da Alemandarren eskuan ta gaur arkitzen da *Austriko itxean, ta itxe onetako indarrak gatik ezpaliz, izanen lizake inperi azal bat baño anitz geiago ez
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • itali - (1760+) Mb.IArg1 , 51
  (...)
  Eta hau da irur aldiz beintzat Jangoiko berak niri esan-erazi didana; eta esan-erazi dit ark niri bein *Loiolan, gero *Madrillen ta orain azkenik emen *Itali berean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiko - (1760+) Mb.IArg1 , 53
  (...)
  Orden hau aditze berean ekusi nuen zer esan ani zuen Jangoikoaren aldetik urt-erdiz lenago Jangoiko berak ongi maite duen batek gaztigatu zidan hitz edo mandatu misteriozko neretzat gord-estali batek, eta hordu ezkero banekien zer zen nere ibillet ta *Italiko neke piskekin Jangoiko maitagarriak eragin nai zidana
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • ital-aldera - (1760+) Mb.IArg1 , 54
  (...)
  Aren luze hau baño zerbait luze andiagoa ta jai-igandeetako Ebanjelio guziak klaratzen dituena da Eliz-jaunentzat ta nai duten beste euskaldunendako bukaturik utzi nuena *Ital-aldera baño len
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italira - (1760+) Mb.IArg1 , 195
  (...)
  Bederatz aldiz joan zen *Alemanira, amarrez *Flandesa, zazpiz *Italira, sei aldiz *Espanira, laurez *Franzira, bi aldiz Mairuetara ta beste biz *Inglaterrara
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • itali - (1760+) Mb.IArg2 , 311
  (...)
  Orietatik da bigarren eguneko irakur-aldian agertu genuena edo S, *Francisco *Xavierrek *Genovatik *Itali aldera zebillen ontziko Konpañiko aitekin ta besteekin aurten estanpa bat itsaso aserretura bota ta egiña
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1760+) Mb.IArg1 , 261
  (...)
  Ekus dezazun zer bekatu-giro den blasfemia ta zein andia blasfemiaren itsumena, milla ta zazpi eun urte ta geiago bad-ere gis hartan *Jesusi horduko judatar blasfemari gaiztoak bizia kendu ziotela, egungo eguneraño eskarnioka, histaka, iskirioka ta blasfemika dagozka *Jesus Jangoiko berari *Franzian, *Italian, *Alemanian ta arkitzen diran bazter guzietan horduko judatar beren hume ta ondorengo galduak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1761) Cb.Eg3 , 236
  (...)
  *Italian au ikusi, ta aditu zuten guziak arritu ziran, ta geroko utzi gabe, bereala bizimodu berrian sartu ziran, Jaun Sakramentatua, bear dan bezala beren biotzetan artzeko, ta obeto serbitzeko
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiako - (1761) Cb.EBO , 7
  (...)
  Anziñako Izkera zarren artean, guzien lenen, aurreneko Ama, ta asiera bezala Hebreoa beti kontatzen da, ta onegandik Syryaka, Kaldeoa, ta Arabigoa, sortu, ta jaio zirala: Latiñetik *Italiako, *Ungriako, *Franziako ta *Españakoa, eta besteak orrela:qq
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1764) Cb.Just , 53
  (...)
  Urte onetan *Italian, ta are geiago *Erroman gose andia, ta eriotza asko izan ziran
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiko - (1764) Cb.Just , 5
  (...)
  *Luis *Italiko, prinzipe soberanoetakoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1764) Cb.Just , 129
  (...)
  *Estanislao kanonizatzeko prozesoak *Italian, *Polonian, *Alemanian, *Españan, *Franzian, ta leku askotan egin ziran; eta bere lagunak, ezagunak, ta beste askok aren milagroak ikusi, ta aren faboreak artu, ta kontatzen zituzten
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1777) Lg2 , 161
  (...)
  Orai *Erroman datza haren buruaren zathirik handiena; eta saindu haren gainerako erleki printzipalak aurkhitzen dire *Italian eta *Frantzian, hala nola *Lyongo hirian
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1777) Lg2 , 91
  (...)
  Orduan apostulu handi hau ibilli zen *Italian barna: hedatu zen urrunago ere, hala nola, *Asiarat eta *Greziarat: san *Luk bere dizipulu maitea yarraikitzen zitaion bazter guzietarat
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1785) Egiat , 177
  (...)
  So egizv *Frantzian *Xalon *Saoneko eliza bilzkvrrari hilen othoitzentzat, *Españan *Bragakoari, *Alemanian *Wormsekoari, *Italian seigerrenari *Erruman, *Grezian batzarre hanitz, *Marciusek aipatzen dvtianak, *Afrikan hirur bilzkvrra oekuminiker so-egizie
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1785) Egiat , 275
  (...)
  Ber arrazoak bastartek, aize apvr bat haboro dielakoz eziez leg-aurretzek behar dereiegv intsens apur bat heben eman, diogvlarik kasta hartarik zen *Romulus *Errumaren ondekidarra, *Theodorik Ostrogoten *Italian errege izan zena, *Gunderik Bandalien erregia, *Artaxerces *Parthen erresuma Persatara ekharri ziana
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italia - (1785) Egiat , 276
  (...)
  Gure bazterretan aldiz *Theodobert *Metzeko erregia ikhara erazi ziana *Italia gvzia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiak - (1800+) Xarlem , 825
  (...)
  Aita saintia edireiten da *Errumarik kanpo sarrasiek hartv dvtie *Italiak oro
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiak - (1800+) Xarlem , 826
  (...)
  Abanzv *Italiak oro bere dvtv etsigatzen
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italia - (1800+) Xarlem , 827
  (...)
  Benta eztadin haboro gobernatvrik *Italia eta nahi lvke harek orano lvr gvzia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiako - (1800+) Xarlem , 830
  (...)
  Renda itzatadat bertan *Erroumako gilzak bai eta libra eni *Italiako lvrrak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiako - (1800+) Xarlem , 831
  (...)
  Troublatvrik etxekitendvk *Italiako jentia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italijako - (1816) JJMg.BasEsc , 223
  (...)
  Entzun orduko, bialdu eban *Italijako prinzipeen palazijuetara, dibersinoiak otzituko eutseezalakuan bere asmua
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italijako - (1816) fB.Olg , 90
  (...)
  Aita *Paulo *Seineri, *Italijako misinoe jakitunak, ta zelotsubak, leenagoko erakusleen esan-era guztiak bardinduta, ta alkartuta, erakusten dau: Dantzia berez pekatu izan ezarren, egiten dan moduban, naasteko dantzia luxurijaren biztugarrija, ta berogarrija dala;
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italija - (1818) Astar , 912
  (...)
  Onetara ekarteko esaten eutsen *Fabiori; gizona bazan, eta zinuen lezko gerrarija, urreratu zeila eurak gana, ifini zeila ibar lau eta zelaijetan, eta neurtu egizala bere indarrak Kartagotarrenakaz: au egiten ezpeban ezagun zala ollo bat zana: baña ezaguturik *Fabiok ez eguala arerijuai ekiteko, ez eutsen jaramonik egiten, ez bakarrik eurai, ezta Erromatarren esamesai bere: baña eldu zanian biar eban jentia eukitera, eta oitu zituzanian bere martitzak Kartagotarren bildurrik ez eukitera, guztijai adi erazo eutsen ze osasuntsuba izan zan luzatute au, bada beronegaz bota eban *Anobal *Italija guztitik
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italia - (1838) MarIl , 1
  (...)
  Hamazazpigarren mendearen akhabantzan abiatua *Erruman, *Italia guzian laster hedatu zen, eta handik mende berean pasatu *Frantziarat
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italietan - (1838) MarIl , 4
  (...)
  Bertze motio bat ilhabethe hori hautatzean izan dena da, primaberako egun ederretan, *Italietan bertze tokietan bezala, naturalezak hartzen duen alegeratasunean, libertizione eta plazer lanjerosetarako irritsaren itzul araztea debozionearen bozkario eta alegrantzia ezti eta inozenten sendimenduetarat
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italia - (1838) MarIl , 4
  (...)
  Barriamenduak bide egin dio debozioneari; *Italia guziak, ilhabethe huntan, ihardesten du Zeruko Erreginaren laudoriozko kantuez
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italian - (1847) Izt.C , 471
  (...)
  Erri au ondratu ere dute D, Fr, *Juan *Esteban *de *Urbieta, Obispo *Telesiko *Italian izan zanak, *Arbiza jaun Obispo *de *la *Puebla *de *los *Angeleskoak eta beste geiagok
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italia - (1850) AA3 , 432
  (...)
  Itz onek *Italia, *Alemania, *Inglaterra, *Franzia, ta *España fedearen argiz bete zituan
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiara - (1850) AA2 , 122
  (...)
  Ez da gauza jakiñagorik au baño: zoaz munduaren edozeñ aldetara, zoaz *Franziara, zoaz *Italiara, zoaz *Nafarroara, *Gaztelara, eta noranai, eta toki guzietan esango dizue, arren eta emeen bilkuiak, edo batzarreak ez duela ondoren onik ekarten
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italia - (1853) Hb.Esk , 48
  (...)
  Ez aski *Italia munduko urrekin; Hedatu urrunago gose handirekin; Ehortzi populuak, herriak suntsitu; Berekin bertzen krimak batean purgatu
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • italiam - (1873 [d. g.]) RAY.SORDE , CLXXXIV. dok., 158. or.
  (...)
  Miloleo fuit patre Stampensis inter Italiam et Apuliam, ubi est Sanctus-Angelus, matre vero Petragoricensis de Sancto-Asterio et de Sancto-Leone [1. oharra: La dernière page du ms. était remplie, sauf l'espace de quatre lignes, le copiste crut devoir combler le vide en insérant cette notice dont le texte est connu et la teneur apocryphe. Il convenait au monastère, qui se vantait de remonter à Charlemagne, d'écrire au bout de son cartulaire que le pape Léon III et le fameux Turpin, archevêque de Reims, avaient assisté à la consécration de l'église de sorde. A vingt-cinq lieues de Roncevaux, Turpin n'était pas déplacé]
  (...)

  What: Estatua
  Situation: Europa
  Origin: RAY.SORDE

 • italiko - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 33. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IÑ.SATR.PV

 • italian - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 84. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IÑ.SATR.PV

 • italie - (1977 [1986]) ROH.GPPIR , 18. or. [IRI.TVC, 176. or.]
  (...)
  3. Rohlfs, p. 18, acepta que "I'ancienne Aquitaine est devenue la Gascogne moderne", y añade que "ce nom apparait pour la premiare fois au IV. siècle chez I'écrivain Paulin (saint Paulin), né à Bordeaux, de longue résidence en Espagne, plus tard évêque de Nola en Italie, dans la forme Vasconiae saltus, pour dénommer la chaîne des Pyrénées. La Vasconia était donc le territoire des Vascones, c'est-à-dire des Basques d'aujourd'hui", cuyo punto de vista es a todas luces el correcto
  (...)

  What: Estatua
  Situation: Europa
  Origin: IRI.TVC

 • italia: italia - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1069. or.

  What:
  Situation:
  Origin: SAR.EEF

 • italia - (1991) EG.PAL.GD , 146
  (...)
  Italia (gazt.); Italia (eusk.); Italie (fr.).
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: EG.PAL.GD

 • italiako errepublika (italiar) - (1994) E.IRAZ.MUND , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1436. or.

  What:
  Situation:
  Origin: E.IRAZ.MUND

 • Italiako Errepublika: italiar - (1995) ARAUZ.038 , Euskera, XL (1995, 2-3), 904. or.
  (...)
  Izen laburtua: Italia
  (...)

  What: Estatua
  Situation: Europa
  Origin: ARAUZ.038

 • Italia, Italiako Errepublika: italiar - (2019) ARAUA.038 , Euskera - LII, 2007, 1. 465 or.
  (...)
  Hizkuntza ofiziala(k) [mugagabean]: italiera; alemana, esloveniera, frantsesa, ladinera. Hiriburua; hiriburuko herritarra: Erroma; erromatar
  (...)

  What: Estatua
  Situation: Europa
  Origin: ARAUA.038

 

 • Italiako Errepublika ()
 • Italia ()
 • Italie ()
UTM:

				
Coordinates:
Lon.12º42'44"E - Lat.42º42'3"N

cartography:

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper