EODA

Amezketa - Places - EODA

Amezketa (Hiria, udalerriko auzo nagusia)

Entity:
Populamendua/Herri ofiziala
Inhabitant:
amezketar 
Status of decision:
Academy's regulation 
Situation: Amezketa
Locations:
 • johan perez d'amezqueta - (1378 [1982]) FDMPV.001 , II. dok., 19. or. [Cillán Apalategi, 1971]
  (...)
  en la villa de Mondragón […] Miquell Loppes de Lazcano e Guillermo Loppez su hermano e Beltran Yvanez de Loyola e Beltrán Yvanez de Loyola e Pero Nunez d'Eneriz e Johan Perez d'Amezqueta, escuderos del bando d'Onaz e Johan Loppes de Balda escudero del vando de Gamboa, vasallos del dicho sennor rey por llamamiento del dicho Ruy Diaz, en presencia de nos Johan Ferrandez de Cogollos e Loppe Yvanez de Barrandia escrivanos públicos por el dicho sennor rey
  (...)

  What: Ezkutari oñaztarra
  Situation: Arrasate
  Origin: FDMPV.001

 • semen yvanes de amezqueta - (1398/02/11) FDMPV.004 , 96. dok., 243. or.
  (...)
  son convenidos por testigos Semen Yvanes de Amezqueta e Joan Garcia, vezinos e moradores en el dicho logar de Ciçur Mayor de la otra part
  (...)

  What: Lekukoa
  Situation: Zizur Nagusia [La Oliva]
  Origin: FDMPV.004

 • mesquita bort de_ - (1401/03/14 [1896-1962, 1966, 2011]) R.GASC , -- [IKER.27, 53. or. (Saint-Pée-sur-Nivelle)]
  (...)
  mesquita bort de_, 14.3.1401 (RGascons), Amezketa; Pedro Lopez d’Amesqueta fut seigneur de Saint Pée et mourut en 1392-1393
  (...)

  What: Sasikoa
  Situation: Senpere, Amezketa
  Origin: IKER.27

 • amezqueta - (1800-1833) AÑ.LPV , 51 A
  (...)
  Pueblos de Guipúzcoa. Primero se ponen los que pertenecen al Obispado de Pamplona
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AÑ.LPV

 • amézqueta - (1802) DRAH , I, 69
  (...)
  v. de la prov. de Guipuzcoa del arcip. mayor y ob. de Pamplona, á una legua de Alegría, con la qual confina por n. estando situada cerca del rio Oria á la falda del célebre monte de Aralar, limitrofe de Navarra y Guipuzcoa. Antiguamente fué término y jurisdiccion de la villa de Tolosa, hasta que se desmembró de ella. A este pueblo dió nombre la insigne casa de Amézqueta de parientes mayores, y unas de las que mandó allanar el rey D. Enrique IV en 1457 quando pasó á la provincia de Guipuzcoa. Parece haber sido oriundo de esta villa aquel mosen Juan de Amézqueta, que en 1430 vino por embaxador de Inglaterra al rey D. Juan II, como refiere su crónica, expresando que como quiera que era natural de Guipuzcoa, tenia heredamiento en Inglaterra. Abundan los términos de esta villa en pastos excelentes para el ganado lanar, y sus quesos son los mejores de Guipuzcoa, en donde tienen un grande consumo. Vota en las juntas de la provincia con 17 fuegos. Su iglesia parroquial, dedicada á S. Bartolomé, está servida por un cura, 2 beneficiados y 2 capellanes. A.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DRAH

 • amezqueta - (1829 [1587, 1614]) CENS.CAST.XVI , Ap. 123, 125, 304b
  (...)
  Amezqueta, que es de la misma jurisdiccion [Tolosa], diez y siete fuegos [...] Amezqueta [Vecinos:] 150 [Fuegos:] 17 [...] Amezqueta / [VECINOS:] 200 / [PILAS:] 1
  (...)

  What: Herria
  Situation: Tolosa [gaur bereiz]
  Origin: CENS.CAST.XVI

 • amezketako - (1847) Izt.C , 79
  (...)
  *Amezketako mugape guztia da iturriz aberatsa; bertako mendietan jaiotzen diran urakin ari oi dira lau errota iringille, eta bi burni ola
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketako - (1847) Izt.C , 247
  (...)
  *Amezketako plazan S, *Bartolome arratsalde batean Erri-zezena jokatzen zebillela, esan zukean *Ataungo etxejaun *Arzelus deitzen zitzaionak, ezen, beraren Errian bazala emezortzi urte bete bageko mutila, plazan zebillen zezen ari adarretatik itsatsirik buruaz lurra jo-erazoko ziona
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketako - (1847) Izt.C , 135
  (...)
  Beretatik atera izan zan diru andi onen bidez ixildu ziran *Amezketako Erriaren kontra Unioko beste amairuak, bost eun ta geiago urtean zerabiltzaten auzi ots andiko kaltarkitsu guztiak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketako - (1847) Izt.C , 248
  (...)
  Geroenean ere, aitak eta anaiak ondo esanaren bidez limurtu omen zuten ekartea berentarontz, zer esan nai zioten aditzera, eta entzun zebanean Erri-zezen bat bear zebala menderatu *Amezketako plazan, pozkidaturik, jarri zatekean gogoz joatera; zeñari atsegintasun geiagorako *Arzelusek eskiñi omen zion, mendi artan zebillen beirik oberena erosirik emango ziola beretzako, baldin apustua irabazten bazeban
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketako - (1847) Izt.C , 248
  (...)
  Beragaitik janzi modu onekorik ez omen zitzaion arkitzen, toki agiriko batera aurkeztutzeko, eta denporarik nola etzegoen berriak egiteko, alabearrez *Lazkaun omen zegoen egun aetan Bikario gizon lodi andiren bat; eta onen alkandora ta frakakin abarka mantarrak janzi, eta beste soñekorik bage joan omen zan *Amezketako plazara, apustua jokatzera
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketako - (1847) Izt.C , 249
  (...)
  Apustu gogoangarri au jokatzen *Amezketako plazan ikusi izan zuten gizon zarretako askori, nere gazte denporan entzun izan nioten gertakari au, emen ezarri dedan modu berperean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketa - (1847) Izt.C , 453
  (...)
  *Amezketako jatorri bat *Gipuzkoan jaioa izena *Juan *de *Amezketa zebana, milla laureun ogei ta amargarren urtean *Inglaterratik Enbajadore etorri zan Errege D, *Juan bigarrenarengana
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketako - (1847) Izt.C , 453
  (...)
  *Amezketako jatorri bat *Gipuzkoan jaioa izena *Juan *de *Amezketa zebana, milla laureun ogei ta amargarren urtean *Inglaterratik Enbajadore etorri zan Errege D, *Juan bigarrenarengana
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketako - (1847) Izt.C , 59
  (...)
  *Amezketako mugape guztia da kare-aitzez betea, non ateratzen duten arri mueta onetatik, neke andi bage, edozein lanbidetarako bear duten guztia
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketa - (1847) Izt.C , 174
  (...)
  Amalau milla, ta laureun arkume dirala esaten dau *Gipuzkoan urte osoan jaiotzen direanak, zeñari erantzuten diodan, gezurtatzeko beldur bage, ezen, *Amezketa, *Zaldibia, *Ataun, eta *Idiazabal, lau Erri Probinziako oetan diraden ardiak, urte bakotxean egiten dituztela ogei milla arkume, gitxi gora bera
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezketatik - (1847) Izt.C , 115
  (...)
  andik laster itsasten zaiozka *Aralarko mendi ospatsuan jaiotako ibai *Agauntzakoa, *Ataun eta *Lazkau igarorik *Olaberriko itur-urakin datorrena eskuiko aldetik, eta ezkerrekotik *Mariarasko erreka pizkor *Murumenditik amiltzen dana: iru Erri oek eskuitara utzirik, eta ezkerrerontz *Billafranka, zeñaren ordeka zelaiak ureztatzen dituen, bere bide zuzenari jarraituaz naierara, iristen da Erri onen, eta *Aramaren mugako *Arkarte esaten zaion tokira; emen artzen du beregana *Zaldibiako mugapean jaiorik Erria eskuitara utzi eta bere ogei ta bi erreka ziztorretako urakin jatxitzen zaion ibai pizkor amorraitsua; Erri au, *Gainza, *Alzaga, eta *Arama eskuirontz lagarik igarotzen da *Isasondora, eta au ezkerreko aldera utzirik, badoa *Legorretan barrena *Beroztegiko urak arturik *Ikaztegietara; Erri oek biak eskuirontz lagarik iristen da *Alegeriara, zeñaren eskuiko aldetik sartzen zaion *Amezketatik datorren ibai bizitxoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • amezquetaco - (1847 [1995]) DRPLV , V, 317. or.
  (...)
  Id. [Iztueta: Guipuzcoaco provinciaren], 247 orr.: Amezquetaco plazan S. Bartolome arratsalde batean Erri-cecena jocatzen cebillela, esan zuquean Ataungo echejaun Arcelus deitzen citzaionac, ezen beraren Errian bezala emezortzi urte bete bagueco mutila, plazan cebillen cecen ari adarretatic itsatsiric buruaz lurra joerazoco ciona
  (...)

  What: Herria
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: DRPLV

 • amez-quéta - (1874) LU.RNLPB , 24. or.
  (...)
  2º. Affixes commençant par une consonne [...] III. PALATALES [sic]. // Nous ferons pour les affixes à palatales (g, k ou gu, qu) la même remarque que pour les affixes à dentales. La forte k vient plus souvent après r et les sifflantes; la douce g plus souvent après les autres consonnes et les voyelles. // Il arrive fréquemment que ces affixes sont joints au mot principal par un s adventice, précédé ou non d'un i ou d'un o euphonique. // Guéta, quéta. Affixe qui pourrait bien être le primitif de eta; cf. un et son primitif gun. As-quéta (Soule), col. et Az-queta (Nav.), village situé sur la pente du Montejurra "lieu du rocher"; Amez-quéta (Gip.) "la Chênaie"; Azpil-cueta (Nav.) "lieu rempli de Cormiers"; Ur-queta, nom de plusieurs petites localités situées toutes au bord d'un cours d'eau; Zili-guéta (Nav.) "lieu en creux ou en plaine"; Larra-guéta (Nav.) "lieu du pâturage"; Larra-z-quéta (Al.), même nom que le précédent avec le s de liaison. On le reconnaît aussi dans Mun-arri-z-quéta (Nav.) Olla-car-iz-quéta (Nav.), etc.
  (...)

  What: Herria
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: LU.RNLPB

 • amezketa - (1909) VIN.INTELB , 350. or.
  (...)
  Les terminaisons eta, aga et egi marquent la pluralité; j’en ai été convaincu le jour où, à St-Pée, j’ai entendu appeler bisustiak un endroit nommé sur le plan cadastral bisustieta. Autant que je puis eu juger eta indique la simple pluralité, aga la collectivité et egi l’abondance ou l’excès, on traduira donc Harrieta. «les pierres», Ezpeleta «les buis», Gerezieta, Gréciette «les cerisiers», Amezketa «les chênes tauzins», Haritzaga «la chesnaie», Liçarrague «fresnaie», Zumarraga «bois d’ormes», — Otaegi «endroit envahi par les genêts épineux», Zumalakarregi «lieu où abondent les bourdaines»
  (...)

  What: Leku-izena
  Situation: --
  Origin: VIN.INTELB

 • amezketa - (1912) VIN.TB , 410. or.
  (...)
  Le suffixe di ou ti n’indique point la quantité mais la nature, la qualité : urdi « terrain où il y a de l’eau », amezti « plantations de chênes tauzins ». La quantité s’exprime par eta o u keta, aga et egi : Ezpeleta « les buis », Harriet « les pierres », amezketa « les tauzins », ametzaga « bois de tauzins », zumarraga « forêt d’ormes », Liçarrague « Fresnaie » ; otaegi « terrain où il y a trop de genêts épineux », zumalakarregi « endroit où il y a de la bourdaine en excès ». Je ferai remarquer à ce propos qu’on traduit souvent à tort ametz par « charme » et zumalakar par « tilleul »
  (...)

  What: Leku-izena?
  Situation: --
  Origin: VIN.TB

 • amezketa - (1921-1925) AZK.CPV , 0627. zkia., II. lib., 0753. or. [08. lib., 028. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Orio, Eztira koplak jartzen]: artzaiak ondo bizi dira y Amezketan
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.CPV

 • amezketa'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112. or.
  (...)
  Agiŕe-baŕena (Lekarotz'en, Amezketa'n...) [...] Agiŕe-etxebeŕi, -goena (Amezketa'n) 99. or.; Aimendi (Amezketa'n...) 100. or.; Aiñâte (Amezketa'n) 101. or.; Jauregi (Menagarai'n, Goŕdexola'n, Irura'n, Amezketa'n, Aya'n, Eŕnani'n, Zumaya'n...) [...] Boŕda (Amezketa'n...) 102. or.; Aŕieta (Donostia'n, Oyaŕtzun'en, Amezketa'n, Beasain'en, Zegama'n, Amasa'n...) 104. or.; Basetxe (Amezketa'n...) 105. or.; Arizmendi-beŕi (Amezketa'n) 107. or.; Altzaŕate (Amezketa'n...) 108. or.; Albitzuri (Elgoibaŕ'en, Amezketa'n...) 109. or.; Laŕeta (Amezketa'n, Forua'n...) 110. or.; Eleizegi (Amezketa'n, Alegi'n...) [...] Eleizagarai (Amezketa'n, Aretxabaleta'n, Bunuze'n...) 111. or.; Koajutorenea (Amezketa'n...) 112. or.
  (...)

  What: Herria
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: ETX.EEI

 • amezketa - (1966) AZK.EDIAL , 34 A
  (...)
  Dialecto guipuzcoano
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.EDIAL

 • amezketa - (1966 [2011]) IKER.27 , 53. or. (Saint-Pée-sur-Nivelle)
  (...)
  mesquita bort de_ [...] Amezketa
  (...)

  What: Etxea
  Situation: Senpere, Amezketa
  Origin: IKER.27

 • amezketa - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 149. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IÑ.SATR.PV

 • amezketako - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 213. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IÑ.SATR.PV

 • amezketar (herritarra) - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 80. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IÑ.SATR.PV

 • oyer amezketakoa - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 213. or.
  (...)
  Izen deiturak
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IÑ.SATR.PV

 • pernando amezketarra - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 80. or.
  (...)
  Antroponimoa
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: IÑ.SATR.PV

 • amezketa - (1974) LIZ.LUR , 35. or.
  (...)
  Tolosaldea [...] Historian zehar ere, gaur eskualde hontakotzat hartzen diren herriak, noizbait honen barrutian egonak dira: Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain (gaur Iruerrieta nolabaiteko izenez bataiatuak), Abaltzizketa, Amezketa, Altzo, Alegia, Albiztur, Berastegi, Elduaien, Anoeta, Villabona, Alkitza, Asteasu, Larraul, Zizurkil, Aduna eta Andoain
  (...)

  What: Herria
  Situation: Tolosaldea (Gipuzkoa)
  Origin: LIZ.LUR

 • amézqueta: amezketa - (1974) TXILL.EHLI , 165 A

  What:
  Situation:
  Origin: TXILL.EHLI

 • amezqueta: amezketa (amezketar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 318. or.

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.UD

 • amezqueta: amezketa (amezketar) - (1979) E.UDAL , 15

  What:
  Situation:
  Origin: E.UDAL

 • AMEZKETA: AMEZKETA - (1986) HPS.EAE , 16

  What: Entitatea
  Situation:
  Origin: HPS.EAE

 • amezketa - (1991) NOM.1991 , Gip. 04

  What:
  Situation: Amezketa
  Origin: DEIKER.HPS

 • amezketa - (1994) OV.11 , 63-64
  (...)
  [-Eta atzizkia] Koldo Mitxelena ere lan batean baino gehiagotan arduratu da berrekailu honetaz [AV, 87. or.; FHV, 238 eta 528-529. orr.; FLV, 3, 1971, 241-267. orr., gero PT-en (141-167. orr.) birrargitaratua]. Egiten dituen baieztapenik garrantzizkoenak hauek dira: [...] 2.-Txistukari atzean -keta azaldu ohi da, nahiz ariceta toponimoa oso goiz dokumentatzen den [Irakasle errenteriarrak dioenez -keta / -eta bikotea azaltzeko bi bide ezberdin daude. Lehenaren arabera, hasierako kontsonantea irekierarik handieneko testuinguruetan galdu dateke, -kizun / -izun, -kunde / -unde eta beste zenbaitekin gertatzen den moduan. Bigarrenaren arabera, ametz lexematik abiatuz, adibidez, ametz-eta-n genuke, gero interbersioz *ameztetan, eta hemendik disimilazioz, amezketan aldaera aterako litzateke (PT, 145. or). Azkuek (APIM, 187. or.) honela dio gai honetaz ari delarik: "tz-ri oa ezartzean tz goriek t galdu ta z-ri datxikola k gelditzen da: Ametz «quejigo»tik Amezkoa «territorio de quejigos» bezala, Aetz ta Giputz eta oa gontatik Aezkoa ta Gipuzkoa sortu zaizkigu. Tz-k berezkoa du egokitasun gori: Baratzari (baratzeko gauza) barazkari da, geienak laburtuz bazkari badiogu ere; atzazal (corteza de dedo) azkazal «uña» da, aitz ta ondo azkondo; otz ta irri itzez itz «frío» «pequeño» ozkirri «fresco», itz ta era (manera de palabra) izkera bezela" Halere, autore honen arabera salbuespenak ere badira (id., 183. or.): "Itz anitzetan k gori, z-ren urranen etorriarren, ezta tz-ren umea izaten: batzuetan g izaten da bere iturria, bertze batzuetan k" (Azkoitia, Izketa...) -Keta atzizkiaren kasuan batzuk tz + eta segidatik atera diren arren (Amezketa, Azketa, Arizketa...), badira k tz-tik sortua ez dutenak ere: "Bertze guztiak z gabeak (dira): arilketa, araketa, berriketa… eta abar. Keta gonen k ezta tz-tik sortua" (183. or.)]. Hau da, izan ere, jokaera berdintsua duen -aga atzizkitik bereizten duen ezaugarria.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OV.11

 • amezketa - (1994) OV.11 , 63-65
  (...)
  [-Eta atzizkia] Atzizki honen jatorriari dagokionez, Mitxelenak duda egiten du latinetik hartua ote den, lehenago Gavel-ek bezala [Gavelen eritzia DEV-IV-ean bildua dago]: "...desde Schuchardt se piensa, aunque quedan graves dificultades, que procede del lat. -eta, pl. del colectivo –etum" [FHV, 248. or.]"El suf. (-eta), aunque sea probablemente un antiguo colectivo de origen latino-románico, se ha introducido, como se ha dicho, en los casos locales de plural de la declinación vaca" [FLV, 1, 1969, 1-59. orr., gero PT-en argitaratua, 87-118. orr.]. "siempre se ha pensado, y no es sólo por el sonsonete, que -eta tiene que ver con rom. Fresneda, en 1025 Frasceneta" ["Toponimia, léxico y gramática" (PT, 145. or.). Cf. Oibarko Frajineta bizia]. Lafon erabat jatorri latinoaren kontra dago [DEV-IV, -Eta sarrera]. Luis Mari Mujika-k, aitzitik, -eta "botaniko eta lokatiboa" latinez partizipioa den -etum-en -eta pluraletik heldu dela uste du, eta "ekintza, oparotasuna, kolpea, etab." adierazten duen -eta, -keta-tik berezi beharra dagoela, hau -itus / -ita partizipio irekitik atera baita [LEEE, 275-277. orr.]. Autore honek dioenez, lehenak, bigarrenak ez bezala, ez du kontsonante epentetikorik hartzen eskuarki, salbuespenak badiren arren (Amezketa, Sarasketa...) [Guk ez dugu uste hau esan daitekeenik, arruntena -eta den arren -keta (eta -kieta) aldaera duten toponimoak asko eta asko direlako, eta beraz garbi dago ezin dela, salbuespenak horrenbeste izanik, salbuespenez mintzatu].
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OV.11

 • amezketa - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2638. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Amezketa.
  (...)

  What: Biztanleria-entitatea
  Situation: Amezketa
  Origin: EHAA

 • amezketa: amezketa - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1214. or.

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.GOR.EAE

 • Amezketa: Amezketa - (2001) EUDEL , 137

  What: Biztanle-entitatea
  Situation:
  Origin: EUDEL

 • amezketa - (2001/10/09) GAO , 194. zkia., 18664. or.
  (...)
  AMEZKETAKO UDALA // Udalerriko entitateen izen ofizialak. // Iragarkia // Udalbatzak, 2001eko irailaren 24ean egindako bilkuran, legezko kopuruaren gehiengo absolutoaren aldeko botuarekin, Amezketako udalerriaren barruan dauden auzo nagusien izen ofizialak finkatzea onartu du, beti ere, euskararen Erret Akademiak/Euskaltzaindiak Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak zerrendan proposatutako euskal izenen arabera: // AMEZKETA// UGARTE // ERGOIENA // Akordio horren aurka adminsitrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu dagokion administrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean, akordioa jendaurrean azaldu et biharamunetik hasita. Nolanahi ere, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean. // Amezketa, 2001eko irailaren 25a.— Alkatea. // (10220)
  (...)

  What: Entitate ofiziala
  Situation: Amezketa
  Origin: GAO

 • Amezketa: amezketar - (2004) ARAUA.140 , Euskera, XLIX (2004, 2), 1011. or.
  (...)
  Amezketa (euskara); Amezketa (ofiziala). Herritar izena: amezketar.
  (...)

  What: Udala
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: ARAUA.140

 • amezketa (amezketar) - (2004/05/20) OB.AG , 4.3
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  What: Herria
  Situation: Tolosaldea
  Origin: OB.AG

 • amezketa - (2007/10/05) DEIKER.HPS , 131630
  (...)
  089-43 210
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: DEIKER.HPS

 • amezketa - (2009) MTNA100 , 560/4760

  What: Herria
  Situation: Gipuzkoa
  Origin: MTNA100

 

 • Amezketa ()
UTM:
ETRS89 30T X.574346 Y.4766707
Coordinates:
Lon.2º5'8"W - Lat.43º3'2"N

cartography:

089-43 [FK]

The Azkue Library and Archive

CUSTOMER SERVICE HOURS
9:00 - 14:00

The Azkue Library and Archive serves Euskaltzaindia. It is also open to all researchers and it aims to foster research and support the distribution of Basque cultural issues as far as it is able.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper