- Ayuda

*: Reemplazar uno o más caracteres
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Reemplazar un solo caracter
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Babilonia - Lugares - EODA

Babilonia (Hiria)

Entidad:
Populamendua/Hiria
Gentilicio:
babiloniar 
Normativización:
norma de la Academia 
Dónde: Irak
Localizaciones:
 • babilonerat - (1571) , 2
  (...)
  Eta *Davidganik *Babilonerat eraman izan ziraden arteranokoak, hamalaur jenerazione
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloneren - (1571) , 446
  (...)
  *Babiloneren erortea
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylon - (1571) , 447
  (...)
  Eta berze Aingeru at iarreki zekion, zioela, Erori da erori *Babylon, zibitate handi hura, zeren bere paillardizaren hiratako mahatsarnoaz nazione guziak edaran ukhan baititu
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylon - (1571) , 450
  (...)
  Eta egin zedin zibitate handi hura hirur partetara, eta Jentilen zibitateak eror zitezen, eta *Babylon handia ethor zedin memoriotara Iainkoaren aitzinean, hari bere hiraren indignazionezko mahatsarno koparen emaiteko
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylon - (1571) , 450
  (...)
  Eta bere belarrean izen bat skribaturik, Misterio, *Babylon handia, lurreko paillardizen eta abominazionen ama
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylon - (1571) , 451
  (...)
  Eta oihuz iar zedin botheretsuki boz hanidz, zioela, Erori da, erori da *Babylon handi hura, eta egin izan da deabruen habitazione, eta spiritu satsu ororen eta hegaztina satsu eta exekrable ororen retiragune:
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylon - (1571) , 452
  (...)
  Urrun daudela haren tormentaren beldurrez, dioitela, Elas, elas, *Babylon zibitate handia zibitate borthitza nola hire kondemnazionea oren batez ethorri izan den¡
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylonez - (1571) , 220
  (...)
  Aitzitik hartu ukhan duzue *Moloch-en tabernaklea, eta zuen Iainko *Remphamen izarra, eta figura hek adoratzeko egin dituzue: hunegatik irionen zaituztet *Babylonez alde hartara
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylone - (1571) , 453
  (...)
  Gero har zezan Aingeru borthiz batek harri bat, errote harri handi bat bezalakorik, eta iraitz zezan itsasora, zioela, Hunelako indarrez iraitziren da *Babylone zibitate handia, eta ezta gehiagorik eridenen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babyloneko - (1571) , 415
  (...)
  Salutatzen zaituzte *Babyloneko Eliza zuekin batean elejituak, eta ene seme *Mark-ek
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonerat - (1571) , 1
  (...)
  Eta *Iazimek enjendra zitzan *Iechonias eta haren anaieak, *Babilonerat eraman izan zira denean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonerat - (1571) , 1
  (...)
  Eta *Babilonerat eraman izan ziraden ondoan, *Iechoniasek enjendra zezan *Salathiel
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonia - (1636) EZ.Eliç , 273
  (...)
  *Babilonia handiko uraren bazterrean, unhaturik ezin ioanz gelditu ginenean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilongo - (1636) EZ.Eliç , 274
  (...)
  O *Babilongo alaba guztiz dohakabea zeñak egin bitarokun ezin erran kaltea
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1643) Ax , 359
  (...)
  Eta badirudi ahalketurik bezala erraiten derauela bere lagun Aingiruei, *Ieremias Profetak *Babiloniako hiriaz erran zuena: qq
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniaz - (1658) Hm , 18
  (...)
  Nik nola dazagutenei, badaroet erranen: *Egiptoz, *Babiloniaz, hemen solas eginen
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babyloniako - (1712) ES.GG , 383
  (...)
  Jainkoak mundua ez deusetarik egin zuenetik ondoko denboretan, mundu-herri guzian milla zazpi ehun eta laur-hogoi urthez *Babyloniako dorrerainoko denboretan, Iskiribu Sainduak dioen eredura: qq
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babyloniako - (1712) ES.GG , 387
  (...)
  Eta hitzkuntza hura bera nahasi izan zen hainitz bertze hitzkuntzetara, *Babyloniako dorre egilleen urguillia zela kausa; hitzkuntza hura gelditzen zelarikan bere izaitean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1712) ES.EHast , 93
  (...)
  *Axular gure errotor famatuak ederki ukitzen du pontu hau noiz eta ere baitio, Aitzitik badirudi, ezen bertze hitzkuntza, eta lenguaia guztiak bata bertzearekin nahasiak direla; baina Eskuara bere lehenbiziko hastetean, eta garbitasunean dagoela, zeren lenguaja hala zahar, nola berri, eta arrotz, ja hain komun, eta ardurako egin direnen artean den nahastakadura baithoa egun guztiaz aitzinatuz, eta hedatuz, hala nola goaja handiak lurra arrobatuz bere iragaitzako lekhua baitarama zabalduz, eta hala nahastakadura hau dela kausa hainitz jendaki suertek osoki utzi tuzte galtzera bere hitzkuntzak; ezen konsidera badezagu munduan izan diren hitzkuntzarik famatuenak, hebreoa, grekoa, eta latina, noizbait ardurako eta komun zebiltzanak, edirenen dugu ja estudiatuz baizik nihork eztituela ikhasten, eta ja erregelen manera, eta bat bederaren traballura eroriak daudela: bainan eskuara egundainotik, eta bere lehenbiziko hatsapenetik ardurako, eta komun izan dena, gure *Eskual *Herri hunetan orai ere hala konserbatzen, eta mantenatzen da; baina hebreoaz lehenbizirik mintza nadin *Babiloniako gathibutasunean hirur hogoi eta hamar urthez hebreoei ahantzitzajen bere hitzkuntza propiala, eta ikhasi zuten kaldeoa bere etsai garaitiarrena, eta bere herrirat itzuli zirenean ere hura zerabilaten bere hitzkuntzatzat, eta Jainkoaren semea gizon egin zenekotzat, hekien hitzkuntza hebreoa nahastekatua zen siriakarekin, eta kaldeoarekin, halako moldez, non liburu sakratuak aditzekotzat obligatuak baitziren estudiatuz hebreoaren ikhastera, guk orai latina bezala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylonia - (1712) ES.GG , 390
  (...)
  Lekhu hura deithu zen *Babylonia: qq
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babyloniako - (1712) ES.GG , 390
  (...)
  Eta zeren *Babyloniako dorre hura egin nahi zutenekin *Heber Jainkoaren zerbitzari, eta gizon prestu hark, ezbaitzuen nahi izatu partzuner izan, ez eta ere Jainkoaren kontra altxatu: hargatik bada Jainkoak ere hari, eta haren etxatiarrari etzioten eman, bertzei eman zerauen pena, eta gaztigua
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babyloniako - (1712) ES.GG , 392
  (...)
  Halakotz bada *Jesu *Kristo gure Jaunak ere, zeren mundu guzian behar baitzen barraiatu, hedatu eta irakhatsi haren fede saindua, berezi zituen hirur hogoi, eta hamabi predikari, hitzkuntza hetan guzietan haren fede saindua predika zezaketenak; hala nola *Babyloniako dorretik ilkhi ziren hitzkuntzak hirur hogoi, eta hamabi izan baitziren: qq
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1712) ES.EHast , 107
  (...)
  Exenpluak baitugu bertze hitzkuntzetan, zeinak denborarekin baithoazi ganbiatuz, eta bethi ploma itzuli izatu dute garaitiarraren alde: hebreoa *Babiloniako gathibutasunean hirurhogoi, eta hamar urthez, lehen erran den bezala, ganbiatu zen eta hartu zuen kaldeoa bere etsajena
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniakoez - (1712) ES.EHast , 140
  (...)
  Ordea galde suerte hunek badirudi alferrikakoa dela; zeren bat-bederak baitaki, hitzkuntza guztiak, *Babiloniakoez kanpoan, direla gizonek bilhaturikako imintzione batzuek, eta elkharren artean asmaturik, bere nahiara moldaturikakoak, eta arrozoinamenduz ezin athera ditezkenak, eta hauk ezin ikhas ditezke eta ez jakin baizik entzunez eta izenen sinifikantzak ikasiz; hargatik dio *Aristotelesek ere: sor, edo gor sortzen dena, bai eta-ezbada mutu izanen dela
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1712) ES.EHast , 163
  (...)
  Hau bera gerthatzen da bada hemen ere: ezen eskuara delarikan *Babiloniako dorretik ilkhi ziren hitzkuntza hautuenetarik bat, eta *Eskual-Herrian ardurakotzat dabilana, guztiarekin ere egun kausitzen da arbujatua, eta mesprezatua bi jende araldez
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babylonian - (1760+) Mb.IArg1 , 382
  (...)
  Egi hau agertu digu Jangoikoak askotan, ta bein *Susana zeritzan israeldar andre batek *Babylonian egin zuenarekin
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babyloniko - (1760+) Mb.IArg1 , 382
  (...)
  Jangoikoaren beldurtasunean azia ta ezkondua zen *Babyloniko israeldar *Susana
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonira - (1760+) Mb.IArg1 , 164
  (...)
  Al-ere etzuen Erregek egin Jangoikoaren esana ta kendu zion *Nabukodonosor Erregeren jendeak bere *Jerusalengo erria, atera ziozkaten bere bi begiak ta eraman zuten *Babilonira, ango presondegi latz gogorrean bere egunak nekez beterik bukatzera
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1761) Cb.Eg3 , 271
  (...)
  Librezazu, Jauna, zure sierbo onen anima, iru gizon gazteak *Babiloniako labe irazakitik, ta Errege gaiztoaren eskuetatik libratu zenduen bezala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonia - (1761) Cb.Eg2 , 120
  (...)
  Demonioak geiago largatzen ezdidate an; ezbada, infernua dala nere betiko tokia esanaz, botatzen naute an bera; ta errota arri bat zerutik itxasora indar guziaz botako baliz bezala, infernura tiratzen naute, diotela: Jausi da, jausi da *Babilonia andia; nere onra, soberbia, erakeria, andinaia, estimazio, erregalo, ta gustoak bururik sekulan ezdute jasoko
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babelko - (1761) Cb.EBO , 6
  (...)
  Eleizako Doktore, ta Interprete santuakin kontra atera, ta dio, Lengoaje, edo Izkunde ori Hebreoa zala, ta onek berak milla ta zortzi e n, ta geiago urte bakarrik mundu guzian iraun du, ta serbitu zuen, aurrenetik *Babelko Torretzarra asi arteraño: orduan Lengoajeen naspilla izandu zan: ta arrezkero ere nasgabeko Hebreo garbia usatzen zala, dio gure *corneliok
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babelko - (1761) Cb.EBO , 7
  (...)
  *Babelko Torrea asi arteraño Lengoaje Hebreo bakarra, ta guziak aditzen zutena zan: eta ango beargilleai gogoa kentzeko Jainkoak izkera berriak eman ziezten: batari Griegoa, besteari Latiña, ta orrela: guztitan berrogei, ta amabosteraño, dio gure *Corneliok, ta orrekin guziak nastu, elkar ezin aditu, eta gizonak munduan banatu ziran
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonia - (1800) Mg.CC , 186
  (...)
  Iges bada iges *Babilonia gaiztotik
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1800) Mg.CC , 253
  (...)
  *Baltasar *Babiloniako Erregeak nolako azkena izan zuen bere Aitak *Jerusalengo Eleizatik eraman zituen onzi edo baso santuetan ardoa edaten zuelako
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonia - (1800+) Xarlem , 873
  (...)
  *Greka eta *MEçedoina enetako dvtvzv *Cayira eta *BAbilonia ene dvtvzv
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babelko - (1802) Mg.PAb , 186
  (...)
  Oneek ekarri eben euren berbeetia, ta onek izan biar eban *Babelko Torre egitian Jangoikuak iraatsi zituban artekoren bat
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1803) Añ.LoraS , 117
  (...)
  Bururatu dozue, zer dan, erretan egotea infernuko karobi sutuan Jangoikoa Jangoikoa dan artean; prixidu, ta kiskaldutea gorputz, ta arima ango txingar gori, su, ta garrean, zeinen aldean eztauke zer ikusi munduko karobi exetuenak, ez *Babiloniako laba gori famatuak, ez metal gorizko zezenak, ez mundua danik asmau dirian nekaldi arrigarrienak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1805) Gco1 , 64
  (...)
  Eta orren faltaz gulako pekatuagatik ainbeste milla Israelita, eremuan zijoazela, Jaungoikoak ematen zien janariaz aspertu, eta *Ejiptoko janariak deseatu zituelako, kastigatuak izan ziran, eta eremuan ill ziran; eta *Baltasar *Babiloniako Erregeak konbite andi batean erabage jaten, eta edaten ari zala bere konbidaduakin ikusi zuen bera zegoan gelako paretean milagrosmente eskribiturik bere kondenazioko sentenzia, berak ezin irakurri edo aditu, eta *Daniel Profeta Santuak aditzera eman ziona; eta gau artan bertan bere bizia, eta erreinua galdu zituan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonijako - (1816) fB.Ic1 , 57
  (...)
  *Babilonijako umiak laba ixiuan daukaz erre bagarik
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonijako - (1816) JJMg.BasEsc , 59
  (...)
  Zorijonekuak *Daniel Leoe artera botaak, *Babilonijako mutill gazte Laba gorijan sartubak, *Jose kalabozuan grilluz kargaubak, *Susana garbi falso testimonioz betiak, *Atanasio, ta *Krisostomo erbestetubak; gustijok pekaturik ez egite arren, ezagutu zendubeen zer zan pekatuba, iges egin zeuntseen zeuben ondasun, honra, edo bizitziaren kostura; gozatu zaite orain eternidadeko glorijaan, negarrez dagozan artian arima argalak betiko Infernuban
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonijako - (1816) fB.Olg , 86
  (...)
  Inpernuko pozuba, *Babilonijako labia, Errijetako pestia, pekatu guztien erne-lekuba, luxurijaren eskolia, kastidadiaren galdugarrija, diabrubaren txirrintolia, satanasaren saria, demoninuen jokua, piestia, sortia, *Jesukristoren desondragarrija, kristinaubeen lotsagarrija, bautizmoko promeseen ukagarrija, aingerubeen tristezia, birjineen ondamendija, adulterijogina, lapurgina, gorrotogina, zelogina
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonijako - (1816) JJMg.BasEsc , 143
  (...)
  *Nabukonodosor Erregiak, eragiñik urre gorrizko estatua bat, imiñi eragiñ eban *Babilonijako zelai andi baten
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1821) Monho , 88
  (...)
  *Babiloniako ur-hegi Ederretan Jarria nindagon tristeki Nigarretan
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1830+) Añ.GGero , 356
  (...)
  Eta dirudi lotsaturik legez dirautseela bere lagun Angeruai, *Jeremias Profeta Santuak *Babiloniako erriari zirautsana: Nik egin dot alegiña ta nire aldetik dagoana osatuteko *Babilonia; biurtzeko Jangoikoa gana
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonia - (1830+) Añ.GGero , 356
  (...)
  Eta dirudi lotsaturik legez dirautseela bere lagun Angeruai, *Jeremias Profeta Santuak *Babiloniako erriari zirautsana: Nik egin dot alegiña ta nire aldetik dagoana osatuteko *Babilonia; biurtzeko Jangoikoa gana
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonia - (1830+) Añ.GGero , 383
  (...)
  Purgatorioko penak eztirialako betiko irautekoak jakinik, ardura entero andirik artuten eztogun legez, infernukoa gaiti bere bildur ta atzerapen gitxi artuko geunduke; beintzat pekatu geiagotan jausiko giñatekez; bildur gitxiago Jangoikoari artuko geunskio; munduak *Giniebra edo *Babilonia gaisto bat irudingo leuke
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1850) AA3 , 330
  (...)
  Nork, ezpada *Babiloniako labe erazekian iru gazte Israeldarrak erre gabe gorde zituanak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1850) AA3 , 331
  (...)
  Elizaren gurasoetatik askok, ekusirik *Josek egin zuana, geiago dala au, dioe, iru gazte Israeldarrak *Babiloniako labe gorian erregabe geratzea baño
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniara - (1850) AA3 , 331
  (...)
  *Nabuko-Donosor Erregeak desegin, eta preso eraman zituanean Juduak *Babiloniara, besteakin batean joan bear izan zuan *Susanak-ere, Judatarra zanak bezala
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniakoakin - (1850) AA3 , 331
  (...)
  Nola Juduen usadioak, eta izkuntza berdiñak etziran *Babiloniakoakin, eman izan zien Juduai Erregek eskua, aututzeko beren artean bi Juez, erabaki zitzeen oek Juduen auziak, ta beste gauza Juezen eskuetara oi diranak
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonijako - (1850) Ur.MarIl , 46
  (...)
  Gabak ordu asko emonda, juan zan bata bere etxera ta bestia geratu zan bertan, edaten *Babilonijako ontzijaren edari berenoz betia, azkenengo ondar ta apakiñetaraño
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babiloniako - (1850) AA1 , 410
  (...)
  Enzun, Kristaua, *Danielen iru lagunakin gertatua *Babiloniako labean
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: OEH.ONOM

 • babilonia: babilonia - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1060. or.

  Qué:
  Dónde:
  Origen: SAR.EEF

 • babylonia - (1991) EG.PAL.GD , 137
  (...)
  Babilonia (gazt.); Babylonia (eusk.); Babylone (fr.).
  (...)

  Qué:
  Dónde:
  Origen: EG.PAL.GD

 • babylonia, babilonia - (1992) DRPLV , IV, 322. or.
  (...)
  Honela jokatzen da liburuan, konparazio baterako, Babylonia formarekin, grekoz --------- baitzen. Elhuyar-koek, ordea, Babilonia dute. Halaber Karthago-rekin, latinez Carthago, baina Elhuyar-koek, ordea, Cartago. Era berean Byzantzio emaiten da, grekoz ------- zela, baina Elhuyar-koek Bizantzio izkribatzen dute 45 orrialdean, -y- grekorik gabe
  (...)

  Qué: Inperioa
  Dónde: Asia
  Origen: DRPLV

 • Babilonia: babiloniar - (2005) ARAUA.147 , 3. or.
  (...)
  Babylonia (latina); Babilonia (gaztelania); Babylone (frantsesa); Babylon (ingelesa)
  (...)

  Qué: Antzinateko hiria
  Dónde: Mesopotamia
  Origen: ARAUA.147

 • Babilonia - (2014) ARAUA.076 , 13. or., s.v. Diogenes, adib.
  (...)
  Diogenes [ADIBIDEZ: Diogenes Apoloniakoa, Diogenes Babiloniakoa, Diogenes Bizantziokoa, Diogenes Sinopekoa, Diogenes Oinoandakoa]
  (...)

  Qué: Hiria
  Dónde: Irak
  Origen: ARAUA.076

 • Babiloniako lorategi esekiak - (2019) ARAUA.191 , 5. or.
  (...)
  jardines colgantes de Babilonia, los (gaztelania); jardins suspendus de Babylone, les (frantsesa); Hanging Gardens of Babylon, the (ingelesa)
  (...)

  Qué: Artelana [Arte monumentala]
  Dónde: Mesopotamia
  Origen: ARAUA.191

 

 • Babilonia (español)
 • Babylone (francés)
 • Babylon (inglés)
 • Babylonia (clásico)
UTM:

				
Coordenadas:
Lon.44º33'58"E - Lat.32º13'54"N

Cartografía:

Sede principal

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Centro de Investigación

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Sedes

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Asociación

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper