Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Siria - Lekuak - EODA

Siria (Estatua)

Entitatea:
Antolakuntza/Estatua
Herritarra:
siriar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Asia
Kokalekuak:
 • syriarat - (1571) , 244
  (...)
  Baina *Paul oraino denbora luzeskoz han egonik anaietarik konjit harturik, enbarka zedin *Syriarat ( eta harekin *Priscilla eta *Aquila) burua arradaturik *Cenchren: ezen bot zuen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syria - (1571) , 6
  (...)
  Orduan io zezan haren famak *Syria guzia: eta presenta zietzoten gaizki zeuden guziak, eritasun dibersez eta tormentaz edukiak, eta demoniatuak eta lunatikoak eta paralitikoak: eta sendatzen zituen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriakoa - (1571) , 107
  (...)
  Eta anhitz sorhaio zen *Israelen *Eliseo profetaren denboran, baina hetarik batre etzen xahutu izan *Naaman *Syriakoa baizen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1571) , 101
  (...)
  (Lehen deskripzione haur egin zedin *Cyrenius *Syriako gobernadore zenean)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • sirian - (1571) , 247
  (...)
  *Paul *Mazedonian, *Grezian, eta *Sirian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriarat - (1571) , 247
  (...)
  Eta han hirur hilebethe eginik, zeren Iuduek zelata egiten baitzeraukaten *Syriarat enbarkatu izan baliz: haren abisua izan zen *Macedonian gaindi itzultzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syrian - (1571) , 237
  (...)
  Orduan nahi ukhan dute Apostoluek eta Anzianoek Eliza guziarekin, beren artetik gizon elejituak igor litezen *Antiochera eta *Syrian eta *Cilician Jentiletarik diraden anaiei, salbazione
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1571) , 332
  (...)
  gGro ethor nendin *Syriako eta *Ciliciako herrietara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syria - (1571) , 238
  (...)
  Eta iragan zitzan *Syria eta *Cilicia, konfirmatzen zituela Elizak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syria - (1571) , 249
  (...)
  Gero *Cyperen agerrira genenean, hura utzirik ezker, *Syria alderat bela egin genezan, eta arriba gentezen *Tyrera: ezen han guziak behar zuen karga deskargatu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syria - (1571 [1995]) DRPLV , V, 252. or.
  (...)
  Leiç., "Apost. Acteac", XXI, 3: Guero Cypreren aguerrira guenenean, hura vtziric ezquér, Syria alderát vela eguin gueneçan, eta arriua guentecen Tyrera: ecen han vnciac behar çuen cargá descargatu
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: DRPLV

 • siriako - (1712) ES.EHast , 135
  (...)
  Ordea diferentzia suerte hau ezta egungoa ez eta ere xoilki *Eskual-Herrikoa, baina bai hainitz lekhutan usatu izan dena, eta orai ere usatzen dena; *Geronimo sainduak mintzo delarikan Jondoni *Betriz, dio: ezagutu zutela gallilearra zela, mintzo zelarikan *Judeako hitzkuntzaz, zeina baitzen *Siriako orduan *Judean zebilana, qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriko - (1760+) Mb.IArg1 , 367
  (...)
  Badator azkenean aize mee leun bat eta artan zetorrela Espiritu Santua ezaguturik, estali zuen aurpegia ta atera zen aren bidera ta artu zuen bere egitekorako bear bezala; bada aren aldi artako egitekoa etzen lengo gisan gizonak zeruko suz erreak uztea, profeta gezurti anitz ill-eraztea, errege ta erreinu guzia aize idorrez ta zeruko agorrez zeatzea, baizik *Hazael *Syriko errege ta *Jehu *Israelko egitea ta *Eliseo bere ordezko profetatzat arzea; ta egiteko onek eskatzen zuen suz ta garrez beterik arkitzen zen profet bat ez, baizik profet leun eztiduna ta era onetakoa egin zuen aldi artako etor-aldian Espiritu Santuak *Elias profeta
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriko - (1760+) Mb.IArg1 , 383
  (...)
  *Syriko erregek igorri zuen israeldarretara bere gerrari andi *Nicanor ta igorri zuen ejerzitu izugarri bat berekin zuela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriko - (1760+) Mb.IArg1 , 318
  (...)
  *Naman hau *Syriko erregeren soldadu nagusia zen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syrian - (1760+) Mb.IArg1 , 318
  (...)
  esan zuen; ez da *Syrian zazpitan ta nai badut milletan ere garbitzeko *Jordango ura bezain ur egoki bat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1775) Lg1 , 370
  (...)
  *Syriako erregek zuen armadetako aitzindari bat *Naaman zaritzona, eta zen hainitz ekharria haren alderat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriakoaren - (1775) Lg1 , 370
  (...)
  *Samariarat heldu zenean, eman zion *Israelgo erregeri *Syriakoaren guthun, edo letra bat, hitz hauk zaduzkana: iskribatzen darotzut guthun hau, zu yakintsun egiteko nola egortzen darotzudan *Naaman ene zerbitzaria, senda dezazuntzat bere lepratik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1775) Lg1 , 371
  (...)
  Ikhusten duzu, Jauna, *Syriako errege, nondik enekin hautsiren duen hari dela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1775) Lg1 , 374
  (...)
  *Syriako erregea guduan hari zen denboran israeldarren kontra, *Eliseak salatzen ziotzon *Israelgo erregeri bertzeak gogoan zarabiltzan, eta egin nahi zituen gauza guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1775) Lg1 , 374
  (...)
  Gauza hau hainitz zitzaion min *Syriako erregeri
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1775) Lg1 , 375
  (...)
  Handik bi urtheen buruan, *Benadab, *Syriako erregeak, bil-arazi zituen bere tropa guziak, eta sethiatu zuen *Samaria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1775) Lg1 , 361
  (...)
  *Syriako erregea *Ramotheen alde agertzen zen: manatu zituen bere armadako aitzindariak, yazartzeaz, guzien gainetik, *Israelgo erregeri
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1777) Lg2 , 89
  (...)
  San *Luk paganoa zen sortzez, eta *Antiokekoa; erran nahi da, *Syriako hiri buruzagikoa zela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • siriako - (1802) Mg.PAb , 208
  (...)
  *España, naiz *Siriako arma-gizonak egin baleutse bidegaba damugarriren bat, igarokorra izango zan enetzat: ez aserrerik agertuko neban, ez txit bat atera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • siria - (1847) Izt.C , 12
  (...)
  *Siria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • siriatik - (1847) Izt.C , 160
  (...)
  Erri onetan arkitzen dira *Asiatik, *Siriatik, *Armenia, *Ejipto, eta beste Probinzia *Europaz kanpokoetatik nekez eskuratutako landare mueta asko, bertako lurrak ondo arturik, eder ta galant, sasoirik oberenekoak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1850) AA3 , 500
  (...)
  Itsumen onetan bizi da, eta atzenean gertatzen zaio *Syriako Erregeren gerrariari gertatua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriako - (1850) AA3 , 500
  (...)
  *Syriako Erregea gerran zegoan *Israelkoarekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • siriakoaren - (1850) AA3 , 500
  (...)
  *Eliseo Profetak Jaunaren argiarekin ezagutu zituan *Siriakoaren asmo guziak, eta aditzera eman ziozkan *Israelkoaren Erregeari
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • syriakoak - (1850) AA3 , 500
  (...)
  Jakin zuan *Syriakoak *Eliseok egin zuana, eta bidaldu zituan asko armadun, ta zaldizko Profeta atxitzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • siriari buruz - (1865 [1995]) DRPLV , V, 252. or.
  (...)
  Duvoisin, idem: Zipro gainera agertzearekin, hura ezker utziz, Siriari buruz goan eta Tirrera heldu ginen; ezen untziak han utzi behar zuen karga
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: DRPLV

 • siria: siria - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1076. or.
  (...)
  Cf. lat. Syria, it., kat., port. Siria; euskal tradizioan, mende honetan, Hegoaldean eta Iparraldean beti Siria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • siria, syria - (1991) EG.PAL.GD , 156
  (...)
  Siria (gazt.); Siria, Syria (eusk.); Syrie (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • siriako arabiar errepublika (siriar) - (1994) E.IRAZ.MUND , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1439. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.IRAZ.MUND

 • Siriako Arabiar Errepublika: siriar - (1995) ARAUZ.038 , Euskera, XL (1995, 2-3), 910. or.
  (...)
  Izen laburtua: Siria
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: ARAUZ.038

 • Siria, Siriako Arabiar Errepublika: siriar - (2019) ARAUA.038 , Euskera - LII, 2007, 1. 469 or.
  (...)
  Hizkuntza ofiziala(k) [mugagabean]: arabiera. Hiriburua; hiriburuko herritarra: Damasko; damaskoar
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: ARAUA.038

 

 • Siriako Arabiar Errepublika (osatua)
 • Siria (gaztelania)
 • Syrie (frantsesa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.38º16'55"E - Lat.34º58'13"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper