Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Israel - Lekuak - EODA

Israel (Estatua, antzinako herria)

Entitatea:
Antolakuntza/Estatua
Herritarra:
israeldar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Asia
Kokalekuak:
 • israel - (1571) , 303
  (...)
  Ikhusazue *Israel haragiaren arauez dena: sakrifizioak iaten dituztenak, eztirade aldarean partizipant
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 438
  (...)
  Eta enzun nezan seignalatu izan ziradenen kontua, ehun berrogei eta laur milla seignalaturik *Israeleko haurren leinu guzietarik:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 219
  (...)
  Baina bethe zaionean berrogei urtheren denbora, igan zekion bihotzera bere anaien *Israeleko semen, bisitatzera ioan ledin:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 392
  (...)
  Ezen haur da egun haien ondoan *Israeleko etxearekin eginen dudan Allianza, dio Iaunak, ezarriren ditut neure Legeak haien adimenduan, eta haien bihotzean ditut skribaturen: eta izanen naiz haien Iainko, eta hek izanen dirade enen populu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 220
  (...)
  *Moyses haur da erran zerauena *Israeleko haurrei, Profeta bat suszitaturen drauzue zuen Iainko Iaunak zuen anaietarik ni bezalakorik: hari beha zakizkiote
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1571) , 207
  (...)
  Hek bada bildu ziradenean interroga zezaten hura, zioitela, Iauna, denbora hunetan bere staturako draukak resuma *Israeli
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 220
  (...)
  Orduan gibelaz itzul zekien Iainkoa, eta abandona zitzan zeruko jendarmeriaren zerbitzatzera: Profetan liburuan skribatua den bezala, *Israeleko etxea, ala ofrendatu draukidazue niri oblazioneak eta sakrifizioak berrogei urthez desertuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 338
  (...)
  Eta nor-ere regla hunen araura ebilten baitirade, bakea izanen da haien gainean eta miserikordia, eta Iainkoaren *Israelen gainean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 29
  (...)
  Eta hark ihardesten zuela erran zezan, Ez naiz igorri *Israeleko etxeko ardi galduetara baizen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 397
  (...)
  Fedez, *Iosephek hiltzean egin zezan menzione *Israeleko haurren ilkhitez: eta bere hezurrez manamendu eman zezan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 29
  (...)
  Hala non populuak mirets baitzezan zakuskianean mutuak minzatzen, hebainak sendaturik, mainguak zabiltzala, itsuek ikhusten zutela: eta glorifika zezaten *Israeleko Iainkoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israleko - (1571) , 456
  (...)
  Eta zuen murrailla handi bat eta gora bat, zituela hamabi bortha eta borthetan hamabi Aingeru: eta izenak skribatuak: zein baitirade *Israleko hamabi leinuetako haurren izenak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) , 157
  (...)
  Eta guk speranza gendian hura zela *Israel redemitu behar zuena: badarik ere horien guzion gainera, egun duk heren eguna gauza hauk egin izan diradela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 3
  (...)
  Zioela, iaikirik har itzak haurtxoa eta haren ama eta ioan adi *Israeleko lurrerat, ezen haurtxoaren arimaren ondoan zabiltzanak hil izan dituk
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 3
  (...)
  Hark bada iratzarri eta, har zitzan haurtxoa eta haren ama, eta ethor zedin *Israeleko lurrera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 502
  (...)
  Bazkoa da, hitz Hebraiko bat, eta erran nahi da pasajea edo iragaitzea: baina hartzen da hanbat *Israeleko populuari Iainkoak *Ejipteko kaptibitatetik retiratuz egin ukan zeraukan delibranzaren konmemorazionetan iaten zen Bazko-bildotsagatik, nola urthe orozko beste solenelagatik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeltar - (1571) , 279
  (...)
  Zein baitirade *Israeltar: zeinena baita adopzionea, eta gloria, eta allianzak, eta legearen ordenanza, eta zerbitzu dibinoa eta promesak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 341
  (...)
  Baitzineten denbora hartan *Krist gabe, *Israeleko republikarekin deus komunik etzindutelarik, eta promesaren allianzetarik estranjer, speranzarik etzindutelarik, eta Iainko fabe munduan zinetelari:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 279
  (...)
  Badarik ere ezin date Iainkaoren hitza erori den: ezen eztirade *Israeleko diraden guziak,*Israel
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 280
  (...)
  *Esaias ere oihuz dago *Israelen gainean, *Israeleko haurren kontua itsasoko sablea bezala lizen orduan, restanzak dirade salbaturen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 280
  (...)
  *Esaias ere oihuz dago *Israelen gainean, *Israeleko haurren kontua itsasoko sablea bezala lizen orduan, restanzak dirade salbaturen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) , 280
  (...)
  Baina *Israel, iustiziazko Legeari zarreikalarik, iustiziazko Legera eztela heldu izan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelegatik - (1571) , 281
  (...)
  Anaieak, ene bihotzeko afekzione ona eta Iainkoagana *Israelegatik egiten dudan othoitza da salba ditezen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) Lç.Ins , 52
  (...)
  Behadi *Israel, Nik nauk hire Iainko Iauna, hi *Ejypteko lurretik, sklabotasuneko etxetik idoki audana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) Lç.Ins , 52
  (...)
  Baina *Ejypteko lurretik idokiteaz minzo denean etzaio spezialki *Israeleko populuari minzo
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelek - (1571) , 281
  (...)
  Baina galdez nago, ala *Israelek eztu Iainkoa ezagutu ukhan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) Lç.ABC , 9
  (...)
  Behadi, *Israel: Ni nauk hire Iainko Iauna, hi *Egypteko lurretik, sklabotasuneko etxetik idoki audana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelez - (1571) , 281
  (...)
  Baina *Israelez den bezenbatean erraiten du, Egun guzian hedatu ukhan ditut neure eskuak populu desobedientagana eta kontrastatzen denagana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) Lç.Ins , 60
  (...)
  Bai, *Israeleko haurrez den bezenbatean: baina orain hitz haur jeneralkiago hartu behar da
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeltar - (1571) , 209
  (...)
  *Israeltar gizonak, enzun itzazue hitz hauk: *Iesus *Nazarenoa, gizon Iainkoaz aprobatua zuek baithan obra exzellentez eta mirakuluz eta signoz, zein egin baititu Iainkoak harzaz zuen artean, zeurok ere dakizuen bezala:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 282
  (...)
  nola rekesta egiten draukan Iainkoari *Israelen kontra, dioela,
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelek - (1571) , 282
  (...)
  Bilhatzen zuena *Israelek eztu ardietsi: eta elekzioneak ardietsi ukhan du: eta goitikoak gogortu izan dirade
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1571) , 161
  (...)
  Eta nik ez nuen hura ezagutzen: baina *Israeli manifesta dakionzat, halakotz ethorri naiz ni urez batheiatzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 318
  (...)
  Eta baldin heriotako ministerioa letraz harrietan moldatua izan bada glorioso, hanbat non *Israeleko haurrek ezen beha baitzezaketen *Moysesen begithartera, haren begitharteko gloria fin ukhan behar zuenagatik:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 513
  (...)
  Testamentua, komunzki hartzen da alianza solenelagatik, hala nola, Iainkoak lehenik *Abrahamekin eta gero *Israeleko populuarekin egin zuenagatik, zein gero konfirmatu ukan baitu guregatik *Iesus *Krist gure Iaunarekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1571) , 283
  (...)
  Ezen eztut nahi ignora dezazuen, anaieak, sekretu haur, (zeurok baithan arrogant etzaretenzat) ezen gogortasuna parte *Israeli ethorri izan zaiola, Jentilen konplimendua sar leiteno
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) , 283
  (...)
  Eta hala *Israel guzia salbaturen da, skribatua den bezala, Ethorriren da *Siondik liberazalea, eta aldaraturen ditu infidelitateak *Iacobganik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 318
  (...)
  Eta ez gara *Moysez bezala zeinek estalkia emaiten baitzuen bere begitharte gainean, *Israeleko haurrek abolitu behar zenaren finera beha ezlezatenzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) , 99
  (...)
  Sustengatu ukhan du *Israel bere haurra, bere miserikordiaz orhoit izanez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 210
  (...)
  Segur iakin beza bada *Israeleko etxe guziak, ezen hura Iauna eta *Krist egin duela Iainkoak; *Iesus zuek kruzifikatu duzuen haur diot
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeltar - (1571) , 232
  (...)
  Iaikirik bada *Paulek, eta eskuaz ixil litezen kheinu eginik, dio, *Israeltar gizonak, eta Iainkoaren beldurra duzuenak, enzuzue:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 232
  (...)
  *Israeleko populu honen Iainkoak, elejitu ukhan ditu gure aitak, eta populu haur goratu ukhan du, *Egypteko lurrean zeudenean, eta beso gora batez idoki zitzan hek hartarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 100
  (...)
  Laudatu dela *Israeleko Iainko Iauna, zeren bisitatu eta redemitu baitu bere populua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) Lç.ABC , 31
  (...)
  Behadi *Israel, Ni nauk hire Iainko Iauna
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1571) , 100
  (...)
  Eta haurtxoa handitzen eta spirituz fortifikatzen zen: eta egon zedin desertuetan *Israeli manifestatu behar izan zaion egunerano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1571) , 233
  (...)
  Hunen hazitik Iainkoak bere promesaren araura suszitatu ukhan drauka *Israeli Salbadorea, baita, *Iesus:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 107
  (...)
  Baina egiaz erraiten drauzuet, anhitz ema alhargun zen *Eliasen egunetan *Israelen, zerua ertsi izan zenean hirur urthe eta sei hilebethatakotz, hala non egin baitzedin gosete handia lur guziaren gainean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 107
  (...)
  Eta anhitz sorhaio zen *Israelen *Eliseo profetaren denboran, baina hetarik batre etzen xahutu izan *Naaman *Syriakoa baizen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1571) , 233
  (...)
  Aitzinetik *Ioannesek emendamendutako baptismoa *Israeli predikatu ukhan zeraukanean haren ethorterakoan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeltar - (1571) , 211
  (...)
  Hori ikhusirik *Pierrisek ihardets ziezon populuari, *Israeltar gizonak, zergatik mirakuluz zaudete hunezaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelita - (1571) , 161
  (...)
  Ikhus zezan *Iesusek *Nathanael harengana ethorten zela, eta erran zezan harzaz, Huna egiazko *Israelita bat zeinetan enganiorik ezpaita
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 224
  (...)
  Eta erran ziezon Iaunak, Habil: ezen une unzi elekzionezko bat duk hura ekhar dezanzat ene izena Jentilen, eta regen, eta *Israeleko haurren aitzinera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 917
  (...)
  Eta are bere klemenzia eta ontasun infinitoa gizonen artean manifesta lezanzat, etzaio asko izan, erran den kreaturezko manera hunetan guzien instruitzera; baina are bere boza spezialkiago adi erazi drauka edozein populu bereziri, zein bere borondate onez eta liberalitate graziazkoz lurreko nazione guzien artean elejitu eta hautatu ukhan baitzuen eta hek ziraden *Israeleko haurrak, hei spezialki eta klaroki bere hitzaz manifestatu izan zaie, eta bere obra mirakuluzkoez deklaratu ukhan draue zer zakian egiten;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 918
  (...)
  Eta berze nazionendako deus ezpaliz bezala *Israeleko Iainko expresuki eta bereziki deithu nahi izan den bezala, nahi ukhan du *Israel-ere haren populu berezi dei ledin, baina halako kondizionerekin, non ezlezaten berze Iaunik ezagut ez berze Iainkorik rezebi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) , 918
  (...)
  Eta berze nazionendako deus ezpaliz bezala *Israeleko Iainko expresuki eta bereziki deithu nahi izan den bezala, nahi ukhan du *Israel-ere haren populu berezi dei ledin, baina halako kondizionerekin, non ezlezaten berze Iaunik ezagut ez berze Iainkorik rezebi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 162
  (...)
  Ihardets zezan *Nathanaelek, eta erran ziezon, Majistrua, hi aiz Iainkoaren Semea: hi aiz *Israeleko Regea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) Lç.Ins , 86
  (...)
  Razoin bat bera, ezen Iainkoak *Israeleko populuari lehenago egin zerautzan promes berak, dirade orain mundu orotara zabalduak eta publikatuak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 13
  (...)
  Eta haur enzunik *Iesusek mirets zezan: eta dioste zarreizkonei, Egiaz erraiten drauzuet, eztudala *Israelen-ere hain fede handirik eriden
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) Lç.Ins , 86
  (...)
  Gauza ungi piza eta konsidera dezanak, hala eridenen du, ezen *Iesus *Kristek ezgaitu *Israeleko populuari eman izan zaion grazian partizipant egin, hura orain gutan orduan zen baino ilhunago edo hertago dezanzat: baina aitzitik klarotuago eta frangatuago drauku hura
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) Lç.Ins , 86
  (...)
  *Israeleko populuari egin promesak guzietara hedatzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 102
  (...)
  Argi Jentilei argitzekoa, eta *Israeleko hire populuaren gloria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1571) , 351
  (...)
  Bainaiz zortzi garreneko egunean zirkonziditua, bainaiz *Israel arrazatik, *Beniaminen leiutik, Hebraiko Hebraikoetarik, relijonez Fariseu:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 102
  (...)
  Eta benedika zitzan *Simeonek, eta erran ziezon haren ama *Mariari, Huna, ezarri izan dun haur anhitzen destrukzionetan, eta anhitzen resurrekzionetan *Israelen, eta signotan zeini nehor kontrastaturen baitzaio:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 212
  (...)
  Orduan *Pierrisek Spiritu sainduaz betherik, erran ziezen, Populuaren Gobernadoreak eta *Israeleko Anzianoak,
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 265
  (...)
  Kausa hunegatik bada deithu zaituzte, ikhus zinzatedan eta minza nengizuenzat: ezen *Israeleko speranzaren kausaz kaden ahunez inguratua nago
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 212
  (...)
  Iakizue zuek guziok eta *Israeleko populu guziak, ezen *Iesus *Krist *Nazarenoaren izenean zein zuek kruzifikatu baituzue, zein Iainkoak resuszitatu baitu hiletarik, harzaz gizon haur dagoela sendorik zuen aitzinean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 921
  (...)
  *Micheasek haren sortzeko lekhua klaroki erakusten drauku, dionean: Eta hi *Bethlehem *Epharata, ezaiz xipiena milla Iudakoen artean, hireganik ilkhiren ziatadak *Israelen dominazale izanen dena, eta haren ilkhitea duk eternitateko egunen hatseandanik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1571) , 16
  (...)
  Eta deabrua kanpora egotzi izan zenean, minza zedin mutua:eta mirets zezaten jendetzek, zioitela, Egundano ezta agertu hunelako gauzarik *Israelen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 164
  (...)
  Ihardets zezan *Iesusek eta erran ziezon, Hi aiz *Israeleko doktor, eta gauza hauk eztituk ezagutzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 213
  (...)
  Ezen bildu izan dituk egiaz hire seme saindu *Iesusen kontra, zein unktatu baituk, *Herodes eta *Ponce *Pilate Jentilekin eta *Israeleko populuarekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelekoei - (1571) , 922
  (...)
  Eta hura eman izan zaie ez *Israelekoei solament, baina nazione eta rejione orotako jende mota guziei, haren moienez natura humanoa Iainkoarekin rekonzilia eta bake ledinzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) Lç.Ins , 11
  (...)
  Eta baldin ungiz oraino baino rigoroskiago eta gogorkiago punitu nahi bagintuk-ere: eta plaga baten lekhuan ehun rezebitzeko gintuen orduan-ere: eta are berze orduz eure *Israeleko populuaren falten korrejitzean usatu ukhan duan maledikzione guziak gure gainera eror balitez-ere, konfesatzen eta kontradikzionerik batre gabe aithortzen diagu zuzen onez eta mereziz gintukeela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) Lç.Ins , 11
  (...)
  Eure *Israeleko populuak anhitzeta bere inikitatez hiratara probokatu ukhan au: eta hik hura iujemendu iustoz aflijitu ukhan duk: eta zenbat-ere handi baitziraden haren faltak, eure zerbitzari *Abrahamekin, *Isaakekin, eta *Iacobekin egin ukhan auen alianzaren amorez, eure zihor eta maledikzione haien gainera prestaturik edutzanak, itzuli ukhan dituk hetarik, hala non haien orazioneak ezpaitirade egundano hizaz iraitzi ez arbuiatu izan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 17
  (...)
  Bainaitzitik zoazte *Israeleko etxeko ardi galduetara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 215
  (...)
  Eta ethorririk Sakrifikadore subiranoak, eta harekin ziradenek bil zezaten konseillua eta *Israeleko haurren Anziano guziak: eta igor zezaten presoindegira erekhar litezenzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1571) , 216
  (...)
  Haur Iainkoak prinze eta salbadore goratu ukhan du bere eskuinaz, eman liezonzat emendamendua *Israeli eta bekhatuen barkhamendua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeltar - (1571) , 216
  (...)
  Gero erran ziezen, *Israeltar gizonak, gogoauzue zeurotara, gizon hauzaz zer eginen duzuen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 227
  (...)
  Gauza haur igorri ukhan draue Iainkoak *Israeleko haurrei, denunziatzen zuelarik bakea *Iesus *Kristez, zein baita guzien Iauna
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1571) , 187
  (...)
  Benedikatu dela Iaunaren izenean ethorten den *Israeleko regea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1617) Mat , 333
  (...)
  Eta nola *Israeleko semeak *Egipteko gathibutasunetik atherarik, itsasoaren erditik oiñik busti gabe iragan baitzinituen, eta prometatu zeneraben herrira, egunaz hedoi batez, eta gauaz su-argiz gidatzen zinituela, heldu baitzinituen:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1627) EZ.Man2 , 201
  (...)
  Eta fiñean obratzak hamar manamenduak, Iongoikoak *Israeli hanbat gomendatuak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1627) EZ.Man2 , 59
  (...)
  Ezen nola *Israelen *Elisea profetak, zure manuz etxaturik urera gatz pillotad
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1630) EZ.Noel , 32
  (...)
  *Israelen izanen da handi haren ospea, jentillek ordean haren laudatuko legea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1630) EZ.Noel , 79
  (...)
  Ezagutzarik eztuen jendearen argia, eta zure *Israelgo popluaren gloria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1635) Harb , 396
  (...)
  Gu, ez berzek baina zure eskuan egin gaituen kreaturak zure maiestate handiaren aitzinean othoitzez gagozkitzu, arren gizonaren pausuko ordenatu duzun gau hunetan gomendiotan har gaitzatzun zeure hegalen itzalaren azpian edukitzen gaitutzula periletarik begiratzea gatik eta ifernuko otsoaren zinzurretik zeure bizia gosta zaitzula erosi gaitutzun ardiak salbatzea gatik: ezen, o *Israeleko begirelea, zu zara Iainko bortitz hura eta Iainko espantuzko hura, zeinen izenak urrunzen baititu espiritu gaixtoarn hurbildura, desegiten enganamenduak, eta barraiatzen zelatak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • isaeleko - (1635) Harb , 270
  (...)
  hala *Noe libratu zuen uholdetik; *Loth sodomakoetarik, eta suaren kharretik; *Daniel lehoinen zinzurretik; *Isaeleko jendea *Faraon *Egiptoko erregearen eskutik; *Enok eta *Elias heriotzetik; *Isak bere aita *Abrahamen eskuetarik; hirur morroinak labe berotutik eta errege iniustuaren azpitik; iondone *Petri eta iondone *Paulo karzeletik; *Susana falso testimoniotik berze gehiagokoekin, et ni zenbat estorbutarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelil - (1636) EZ.Eliç , 386
  (...)
  Haren izen sainduaren debotki laudatzera, eta *Israelil egin dohañen aithortzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1636) EZ.Eliç , 390
  (...)
  Hark deklaratu diotzon bere hitza *Iakobi, hark bere lege iustuak *Israel maiteari
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1636) EZ.Eliç , 193
  (...)
  Laudorio hari saindu guztiek zor diote, eta *Israelgo semeek beregainki diote
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1636) EZ.Eliç , 193
  (...)
  Zergatik *Israel baita haren guztiz maitea, *Israel hari gehien ungi zaion jendea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1636) EZ.Eliç , 193
  (...)
  Zergatik *Israel baita haren guztiz maitea, *Israel hari gehien ungi zaion jendea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1636) EZ.Eliç , 194
  (...)
  *Israel tristea beraz hak bedi allegratzen haren kantak dituela bozkarioz erraten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelek - (1636) EZ.Eliç , 201
  (...)
  Benedika dadillala *Israelek iainkoa, zeren urrikaldu zaion bere jende gaxoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • isrelgo - (1636) EZ.Eliç , 260
  (...)
  Psalmistak, kondatzen ditu, Iainkoak *Isrelgo jendia *Egiptotik atheratzean egin zituen mirakullak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1636) EZ.Eliç , 260
  (...)
  *Israel illkhi zeñean *Egiptoko lurretik, eta *Iakoben etxea barbaroen artetik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1636) EZ.Eliç , 261
  (...)
  libra jende sainduzat eta *Israel maitea bere armada gogortzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelek - (1636) EZ.Eliç , 262
  (...)
  Obra hauk zitenean *Israelek ikhusi, hunela zitzaion oihuz Iainko onari hasi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1636) EZ.Eliç , 264
  (...)
  *Israelen etxea da Iauna baithan fidatzen, zeren baitio fabore beharrean egiten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelenaz - (1636) EZ.Eliç , 265
  (...)
  Hala oraño orhoitu zen etxe *Israelenaz, hala feñean *Aaron ber aphezarena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1636) EZ.Eliç , 270
  (...)
  Hala usatu zioen *Israel haurtxoari, begiratzen zioela bere bihotz onari
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1636) EZ.Eliç , 272
  (...)
  Bere semeen detzala ikhus seme maiteka, eta *Israelen bake eta ontasun berzeak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1636) EZ.Eliç , 291
  (...)
  Hau da infidel itsuen gida eta argia hau zure *Israelgo poblu maitearen gloria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelei - (1636) EZ.Eliç , 340
  (...)
  Bai goiz aran arraitsutik dathorkeño arratsa *Israelei izanen du zure baithen esparantza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1636) EZ.Eliç , 340
  (...)
  Esparantza dut *Israel eginen zaitzula, eta barkhatuko bere hutsak diotzotzula
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 15
  (...)
  Iduriturik errege hari, ezen baldin *Israeleko seme gathibu bezala bere azpian zedutzan hek, iragaiten baitziren seietan ehun milla presunatan, utzten bazituen bere plazerera eta aisiara bizitzera, urguillutzeko eta nabusitzeko bidean iarriko zirela, eta handik behar etzena sorthuko zela, egin zuen Piramide batzuen egiteko gogoeta, asmua eta pensua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 16
  (...)
  Arrazoin hunengatik erran ahal diteke, etzuela egundaiño, gure Iaungoikoak nahi izatu akhaba zekizten *Israeleko seme hei bere etsai guztiak, baiña ordenatu zuen, edo permititu, geldi zekien bethiere zenbait bakhotx eta hondar iatzartzeko, ernatzeko, eta alfertzetik begiratzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 142
  (...)
  Errege Faraonek, *Israeleko semen ondotik, heken hil nahiz, zihoanean, ikhusirik ezen urak hartzera zeramala, erran zuen: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 329
  (...)
  Egun batez *Israeleko iendeak hain zuen egartsu idorra eta edateko desira handia, non Iainkoak heken premia ikhusirik, eman baitzerauen, harri-muger batetarik atherarik, ithur-ur fresko bat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 386
  (...)
  Ezin zatekeien gure artean ianhari hobeagorik, eta ez bianda gozoagorik, Iainkoak berak *Israeleko semei zerutik eman zerauena baiño
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1643) Ax , 74
  (...)
  Halako moldez, ezen erraiten baitu Iainkoak berak *Oseas profeta baithan: *Israel, giristinoa, galtzea zeureganik, erremediatzea duzu eneganik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 76
  (...)
  Hala gerthatu zeikan errege *Faraoni, *Israeleko semeen kontra egundaiño baiño deliberamendu handiagoarekin zihoanean, erraiten zuela: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 86
  (...)
  Hala faboratu eta begiratu zituen *Israeleko semeak ere itsas-bazterrean, errege Faraonek alde guztietarik inguratuak, eta ezin ihesik zeidiketen bezala, ustez hartuak eta atrapatuak zedutzanean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 86
  (...)
  Hala faboratu eta begiratu zituen *Israeleko semeak ere itsas-bazterrrean, errege Faraonek alde guztietarik inguratuak, eta ezin ihesik zeidiketen bezala, ustez hartuak eta atrapatuak zedutzanean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 86
  (...)
  Nork sinhetsi zukeien *Israeleko semeak, itsas-bazterrean, hain herstura handian izan zirenak, Faraonen eskuetarik itzuriko zirela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1643) Ax , 86
  (...)
  Hala ibeni gabez, *Israeleko seme *Ejiptotik iltki zirenetarik, etziren *Iosue eta *Kalef baizen, herri prometatuan sarthu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleco - (1643 [1995]) DRPLV , V, 316. or.
  (...)
  Id. [Axular], 601 orr.: Ecin çatequeyen gure artean ianhari hobeagoric, eta ez vianda goroagoric, Iaincoac berac Israeleco semey cerutic eman cerauena baiño
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: DRPLV

 • israelek - (1658) Hm , 42
  (...)
  Benedika beza finki, orino *Israelek: bethi finik gabe lauda, haren aho mazelek
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1658) Hm , 45
  (...)
  Zeren bereok dituen, alxatzen batzarrean, haren sainduek badute laudorio handia: beregainki *Israeli, zeren duen mamia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 45
  (...)
  *Israel orai boz bedi, bere kreatzaillean: *Siongo alabak ere, *Kristo salbatzaillean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1658) Hm , 48
  (...)
  *Israelgo Iainko Iauna, zaren benedikatu: zeren duzun pobluori, urrikaldez salbatu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 61
  (...)
  Huna seguraz diotsut, ezta loku matuko: *Israel begiratzean, ezta loak lothuko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 61
  (...)
  O *Israel, o kristaua, begira zaitzan Iaunak: estalkitzat Iauna duen, bethi zure eskunak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1658) Hm , 62
  (...)
  Harat igan ohi dira Iaun onaren leinuak: han nahaste laudatzeko, *Israelen donuak, han da bethi xahu, erregeren gorthea: hain bethi bathuko zaitzu, iustuaren, athea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelek - (1658) Hm , 65
  (...)
  Gurekin izan ezpaliz, gure Iauna guduan: *Israelek erran beza, zer zateken orduan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1658) Hm , 67
  (...)
  Gaixtoekin ioanen dira, bethiere gaixtoak: bakea biz *Israelen, dio zure hitztoak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1658) Hm , 71
  (...)
  Ikhus dezazula bizi zareno bethi ungia, semeen semeak eta *Israelen loria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1658) Hm , 77
  (...)
  *Israelen donuak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 80
  (...)
  Hark deklaratu ziotzan, *Iakopi bere hitzak: bai *Israel maiteari, iustutasun artezak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 83
  (...)
  *Israel bere haurxoa, hala zuen tratatu: bere miserikordiaz, zeren baitzen orhoitu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelek - (1658) Hm , 86
  (...)
  Neure haurretik ni naute, anhitz aldiz zehatu: *Israelek aithor beza, nola nizen penatu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 87
  (...)
  *Israel ere goiz, arrats, egun edo gau ilhun, Iaunari dagoko galdez balitz bezala zordun
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 88
  (...)
  Eta hark erosiko du *Israel bekhatutik, baita argira helduko bere belz ilhunbetik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelek - (1658) Hm , 88
  (...)
  *Israelek Iauna baithan, hala du esperanza: zeren zuk eman diozun, bethiko seguranza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 90
  (...)
  Argi hunez behar dira, infidelak argitu: *Israel zure poblua, loriara goititu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1658) Hm , 23
  (...)
  Bere miserikordiaz, orhoitu da finean: haren graziez *Israel, faboratu denean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1658) Hm , 25
  (...)
  Gauza guztietan bilhatu dut pausua Iainkoaren etxean sartzeko, eta guztion Kreatzailleak eta ni kreatu nauenak erran darot: pausa ezazu ene etxean; oraino diost: zaude *Iacob baithan; eta har ezazu zeure primeza *Israelen, eta egitzitzu zeure erroak ene hautauten artean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1660) SP.Imit , 116
  (...)
  *Israeleko umeek erraiten ohi zioten *Moisi: zu minza zakizkigu, eta enzunen zaitugu; eztagigula Iainkoa minza beldurrez hil gaitezin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1660) SP.Imit , 152
  (...)
  O *Israeleko Iainko guziz bortitza eta arima fidelen maitatzaille jelozkorra, beha diozozu zure serbitzariaren nekeari eta doloreari, eta lagun zakizko bere ioan etorri guzietan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1660) SP.Imit , 187
  (...)
  Ezen hargatik irakurtzen dugu Gabaonitek enganatu zituztela *Josue profeta eta *Israeleko umeak, zeren Jainkoari konseillu ezpaitzaizkon lehen eskatu, baina bere etsaien hitz eztiei zinetste sobera emanez pietate falsoz lilluratu baitziren
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1660) SP.Imit , 245
  (...)
  *Salomon *Israeleko erregetarik zuhurrenak zazpi urthe eman itu tenplu miragarri baten egiten zure izenaren laudoriotan; zortzi egunez egin du haren konsekratzeko besta; milla bakezko hostia ofrendatu itu, eta lege zaharreko Untzia baketiarra tronpeta soinuz, eta aleluiekin ezarri du preparatu zioen lekuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1660) SP.Imit , 247
  (...)
  *David Errege debozionez bethea bere indar guziez dansan hari izan da Jainkoaren Arkaren aitzinean bere lehenagoko Burhasoei egin zitzaizten ontasunen orhoitzapenetan: hainitz moldezko organoak egin tu, Salmoak eskiribatu itu, eta ordenatu du kanta ditezin alegrianzarekin, berak ere maiz kantatu itu gitarraren gainean, Espiritu Sainduaren graziak hura zeraman arauera: irakasi dio *Israeleko jendeari bihotz guziaz Iainkoaren laudoriotzen, aho batez egunoroz handi etsten, benedikatzen eta ozpatzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1664) SP.Phil , 188
  (...)
  *Saulek bere aitaren astoen bilha zebillala aurkhitu zuen *Israeleko erresuma; *Errebeka *Abrahamen kameluak eradaten zituela egin zen haren semearen espos
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1664) SP.Phil , 429
  (...)
  Ezta guretzat on guti gure debozioneko hatsapenaren seguratzeko, haren gatik izaiten badugu laidorik eta gaizki errailleen ahotan erabilten bagare, zeren bide hartaz begiratzen gara banaloriaren eta urguillukeriaren perilletik, zeinak baitira *Ejipteko emaginak bezala, hek manatu baititu iferuko faraonek hil detzatela *Israeleko semeak sortuko diren egun berean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1666) Tt.Onsa , 165
  (...)
  O *Israel, ala baita handi Ienkoaren etxia eta haren posesioniaren lekhua, ala baita zabal eta largo, handi da, eztu finik, gora da, imenso eta relebatu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeliko - (1672) Tt.Arima , 83
  (...)
  *Israeliko populiak desertian egon zeno lur prometatiala hobeki helzeko berrogei urthez egin barur, eta ez ian deus, egunian behin zelutik erorten zer mana poxin bedere baizi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1672) Tt.Arima , 47
  (...)
  Orazioniak gerlazko denboran, emaiten du biktoria, qq, eskuak goiti *Moisek altxatzen zutianian, *Israeleko populiak biktoria eramaiten zian idortian uria erakharten du; emazte esteriler, haurrik eztuener emaiten du jenerazione, *Sarak, eta *Anak porogatu dien bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • izralek - (1686) , 49
  (...)
  *Izralek goizetik arratseraño esparanza du Jauna baithan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • izrael - (1686) , 49
  (...)
  Beraz hark berak erosiko du *Izrael, eta libratuko bere bekhatu gustietarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1696) Bp2 , 33
  (...)
  *Herodesen hil ondoan, aingvriak *Josef saintia manatv zian, *Israeleko herrialat hura arrekhar lezan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1696) Bp2 , 105
  (...)
  *Jesvs-Krist elizan ohereskatzen ziela haur minzo zen *Israeleko popvliaren arrerostia vgvrvkiten zian ororeki
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelko - (1696) Bp2 , 105
  (...)
  Alageranzia zeñharetan, eta *Simeonen erranaz orhitzeko, bai ezi *Jesvs argia zatiala, paganoen argitzeko, eta *Israelko popvliaren ohoretako
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1712) ES.EHast , 149
  (...)
  Zori-gaitz bere buruaren lausengatzen, eta bazkatzen dabiltzan *Israelgo artzainentzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1720) Ch , 203
  (...)
  O *Israelgo Jainko podorosoa, giristiñoen arimak haiñ samurki maite ditutzuna, ikhusatzu zure zerbitzariaren penak, eta nekheak, eta eztiozozula falta zure laguntza bere behar guzietan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1720) Ch , 263
  (...)
  Ezen irakurtzen dugu eskritura sainduan *Josue, eta *Israelgo umeak *Gabaondarrez enganatuak izatu zirela, zeren ezpaitzuten artha izatu gauza guziak baiño lehen Jainkoari konseillu galdetzeko, zeren errexkiegi siñhetsi baitzituzten hekien hitz eztiak, eta urrikalmendu falso batez ukitzerat utzi baitzituzten bere buruak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelitikuek - (1757) Mst , 138
  (...)
  Nuizpait *Israelitikuek *Moisari erraten zien, mintza zakizv zv, eta behatvren gvtvzv, eztakigvla mintza Jinkua beldvrrez hil gitian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1757) Mst , 196
  (...)
  O *Israel ezinago photerus ziren Jinkua, arima fidelen huniala erakarlia, so bat egizv zure zerbvtxariaren phenari, eta doloriari, eta vrgaitz ezazv eginen dvtian gaiza orotan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1757) Mst , 251
  (...)
  Ezi hartakoz irakurten dvgv *Josue eta *Israelen haurrak *Gabaonitez inganatiak izan zirela; zeren aitzinetik ezpeitzen Jinkuaren gogua jakin, bena elhe eztien sobera sinhetskor izanez, hen debozione faltsiak trunperiala eror erazi zvtian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelko - (1760+) Mb.IArg1 , 367
  (...)
  Badator azkenean aize mee leun bat eta artan zetorrela Espiritu Santua ezaguturik, estali zuen aurpegia ta atera zen aren bidera ta artu zuen bere egitekorako bear bezala; bada aren aldi artako egitekoa etzen lengo gisan gizonak zeruko suz erreak uztea, profeta gezurti anitz ill-eraztea, errege ta erreinu guzia aize idorrez ta zeruko agorrez zeatzea, baizik *Hazael *Syriko errege ta *Jehu *Israelko egitea ta *Eliseo bere ordezko profetatzat arzea; ta egiteko onek eskatzen zuen suz ta garrez beterik arkitzen zen profet bat ez, baizik profet leun eztiduna ta era onetakoa egin zuen aldi artako etor-aldian Espiritu Santuak *Elias profeta
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelko - (1760+) Mb.IArg1 , 387
  (...)
  Zazpigarren egunean *Israelko gerrariz erri guzia ingurutu horduko, testamentuko kutx-arkarekin dabilzan apaiz soñariak beren tronpetekin egiñen dute beste aldietan baño soñu bizi bortitzago bat eta hordu berean gerrari ta beste israeldar guziak ojuka ezin andiagoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelko - (1760+) Mb.IArg1 , 245
  (...)
  Gaistaginz artara arte guzian gauz anitz on egin zituen *Davidek eta artaz urrikaldurik igorri zion Jangoikoak Profeta *Nathan bere lo gaiztoa galeraztera; ta galerazi zion agertuz bein bere arzanzatik *Israelko errege egin arte guzian ta geroz Jangoikoari zor ziona ta gero bere bekatuaren itsustasuna ta Jangoikoarekiko esker-gabenz gaiztoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeldarrak - (1760+) Mb.IArg1 , 355
  (...)
  *Jerusalenen elkargana bilduak eta Espiritu Santu beraren begira zeuden Apostol ta orien lagun guziak eta bat-batean aditu zuten itxe guzia artu zuen ta bazterrak urratu bear zituela zirudien aize andi bat eta denbor berean agertu ziran suz egiñak ziruditen anitz mihi ta gelditu zen bakoitza an arkitzen ziran bakoitzaren buruan ta hordu berean gelditu ziran guziak Espiritu Santuz beteak eta gañez eragiten ziela, ta bertan itxetik atera ta asi ziran Espiritu Santu berak mihian ezarzen ziena esaten, ta esaten zuten sekulan ikasi etzuten hitzkunzan; bada egun artan arkitzen ziran *Jerusalenen Bazkoz etorriak judatarren legean bizi ziranak eta orietatik anitz bizi ziran *Juda berean, besteak *Parthoen errietan, besteak Meditarrak ziran, besteak Elamitak, *Mesopotamikoak besteak, *Capadocikoak, *Phrygikoak eta *Pamphilikoak, besteak *Pontokoak, *Libykoak eta *Egyptokoak, besteak *Erromako etorkiak, besteak *Israeldarrak, eta israeldarren artean bizi ziranak; besteak *Cretakoak eta Arabitarrak; guziak ziran beren hitzkunz berezia zutenak ta Apostoluen *Galileko hitzkunza etzekitenak; al-ere aditzen zuten guziak Apostol guziak esaten zutena, nori bere hitzkunzan esaten baliote bezain aisa ta garbiro, ta hau ekusi ta Nola da hau
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelko - (1760+) Mb.IArg1 , 262
  (...)
  *Jezabel onen senar *Israelko errege *Acabek eskatu zion erosiz beraren jauregi bazterrean bizi zen *Nabothi bere ardanz-masti bat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1760+) Mb.IArg1 , 185
  (...)
  Ekusiko dezue, *Israelgo erreinuko seme gaiztoak illunbe ta neke andian geldituko dirala, ta anitz goiztar ta arratstar jentil jarriko dirala *Abrahanen, *Isaken ta *Jakoben bazterrean zeruko nere mai atsegindunean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelko - (1761) Cb.Eg3 , 333
  (...)
  Bata amabi Tribu, edo Jendeena, bestea *Judako, ta bestea *Israelko Erregeena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelko - (1761) Cb.Eg3 , 333
  (...)
  *Israelko Erregeak izan ziran emeretzi, ta emeretziak diranak kondenatu ziran
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 293
  (...)
  Hala egin zen; eta ordu hartan *Davitek eman zuen manua gerorat lege bilhakatu zen *Israelgo erresuman
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 339
  (...)
  *Israel guzia bildua zen lekhu hartarat haren erregetzat ezagutzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 244
  (...)
  Erran zioten bere bi errainei Jainkoari urrikaldu zitzaiola *Israelgo populua, suntsi-arazi zuela *Israelen zen gosetea, eta harat heltzeko xedea zaramala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 363
  (...)
  *Eliak bathu zituen erregeren mandatari hek, eta erran zioten: zohazte, bihur zaitezte zuen nausia gana; adi-araz diozozue Jainkoa hunela mintzo zaiola: ez da bada Jainko bat *Israelen, egorri bai-duzu *Accaronen Jainkoa konsultatzerat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 244
  (...)
  Erran zioten bere bi errainei Jainkoari urrikaldu zitzaiola *Israelgo populua, suntsi-arazi zuela *Israelen zen gosetea, eta harat heltzeko xedea zaramala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 364
  (...)
  *Eliak egin zuen bide errege ganat, eta erran zioen, Jainkoa haren ahoz mintzo zelarik: nahi izan duzunaz geroz *Accaronen Jainkoa konsultatu, Jainkorik *Israelen ez balitz bezala, etzara altxaturen eritasun hortarik;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 295
  (...)
  Eginen du zure alderat, nik haren izenean, erran darotzudana: emanen dio zure erresuma *Davit zure semeari, zeren ez diozun obedientzia ekharri Jaunaren manuari, eta zeren etzaren amalezitarren alderat agertu haren kolera sainduak galdetzen zuen bezala: largaturen du *Israel filistindarren eskutarat, eta enekin izanen zarete, bihar, zu eta zure semeak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 341
  (...)
  Molde huntan, *Israelgo erresuma izan zen partitua bietarat: hamar tribuentzat zen alderdiak itxiki zuen *Israelgo erresumaren izena, eta bertze alderdiak zakharken *Judako erresumaren izena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 341
  (...)
  Molde huntan, *Israelgo erresuma izan zen partitua bietarat: hamar tribuentzat zen alderdiak itxiki zuen *Israelgo erresumaren izena, eta bertze alderdiak zakharken *Judako erresumaren izena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 311
  (...)
  Horra nola *Absalonek eskuratu zituen yustizia galdez, *Israelgo hiritarik *Daviten gana heldu ziren guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 206
  (...)
  Harritu zen, eta mintzatu zitzaion aingeruari bere aphaltasunaz, erraten zioela, haren familia, edo egokia *Israel guziko behenetarik zela, ez zagokola beraz hari izatea halako obra handi baten buruan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 346
  (...)
  *Israelgo nahasmenduak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 368
  (...)
  Moabitarren erregeak, hala konpunturik *Achabekin, eman zuen bere burua zor baten azpian *Israelgo erregeren alderat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 346
  (...)
  *Judako bazter guziak bakean ziren, *Asahetako erregeren denboran, eta etzen nahasmendurik baizen *Israelgo erresuman
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 346
  (...)
  *Baasa *Israelgo erregeak eraman zioen bizia, eta yabetu zen erresumaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 368
  (...)
  Profetak erran zion *Israelgo erregeri: zer aria da zure eta ene artean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 314
  (...)
  Abisu hau *Absalonen eta *Israelgo zahar guzien gogarako edireten zen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 279
  (...)
  Heriotze hark hedatu zuen ikhara filistindarretarat, eta bozkarioa *Israel guzirat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 370
  (...)
  Haren emaztea zerbitzatua zen neskatxa gathibu, *Israelgo herritarik erkharria izan zenaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 370
  (...)
  *Naaman hurbildu zen errege ganat, eta mintzatu zitzaion hitz hautaz: *Israelgo neskatxa batek hulako solas iduki du
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 315
  (...)
  Bil-araz detzagun *Israelgo gizon guziak, eta eman zaite heien buruan: gudu emanen diogu *Daviti non nahi gertha dadin, eta gure mundu osteak eskuraturen ditu dela *Davit, dela harekin diren guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 370
  (...)
  Erregek ihardetsi zion: zohazi, iskribaturen diot *Israelgo erregeri
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 315
  (...)
  Abisu hau hobea iduritu zitzaien *Absaloni eta *Israelgo zaharrei *Achitofelena baino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 347
  (...)
  Hark eragin zuen *Samariako hiria, gerorat *Israelgo erresumako hiri buruzagia izan zena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 370
  (...)
  *Samariarat heldu zenean, eman zion *Israelgo erregeri *Syriakoaren guthun, edo letra bat, hitz hauk zaduzkana: iskribatzen darotzut guthun hau, zu yakintsun egiteko nola egortzen darotzudan *Naaman ene zerbitzaria, senda dezazuntzat bere lepratik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 371
  (...)
  *Israelgo errege, irakhurri orduko guthun hura, damustatua izan zen, eta erran zuen: Jainko bat naiz bada khentzeko eta emateko bizia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 371
  (...)
  *Eliseak yakin zuen gauza hunen berri; eta erran zuen: gizon hura yarraik bekit, eta yakin beza badela profeta bat *Israelen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 280
  (...)
  *Davit heldu zela *Goliath hillik, eta haren burua eskutan, *Israelgo emazteki oste bat ilki zitzaion biderat musikako soinu gisa guziekin, nahiz ohoratu haren garaitia bere allegrantziaz eta laudorioz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 321
  (...)
  Errege haren aitzindari batzuk ibilhi behar izan zuten, hamar ilhabetez, *Judako erresuma guzian: ediren zuten *Israelgo bazterretan zortzi ehun milla gizon armadun
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 347
  (...)
  Itsumendua huntarainokoan hedatu zen, non iduri baitzuen egiazko Jainkoak etzuela gehiago bere adoratzaillerik *Israelgo erresuma guzian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 371
  (...)
  Gaztigu hura gaitzitu zitzaion *Naamani, eta erran zuen: usteko nuen agertuko zitzaitala profeta bera, eta ukiturik ene lepra, sendaturen ninduela, Jaunaren izenean: *Damaseko urek balio ahal dituzte *Israelgo ur guziak; eta ez bide dute indar gutiago erien sendatzekotzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 371
  (...)
  Orduan *Naaman bihurtu zen yarraikitzen zitzaizkon yendeekin Jainkoaren gizona gana eta erran zion: orai ezagutzen dut ez dela lurraren gainean bertze Jainkorik *Israelen dena baizik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 281
  (...)
  Haren herrakhundea emendatzen zen ikhusteaz *Davit *Israel guziaz maitatua, geroago eta beldurrago zen hartaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelerat - (1775) Lg1 , 257
  (...)
  *Dagonen idola lurrerat artikia, eta arka *Israelerat bihurtua, I, Erreg, 5
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 352
  (...)
  Printze hura athera zitzaion berehala biderat *Eliari; eta ikhusi zueneko, erran zion: hor zara beraz, *Israel guziaren asaldatzaillea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 258
  (...)
  Filistindarrek, hartu ondoan bere aphezeen eta bere pentsatzailleen abisua, egorri zuten arka israeldarren herrirat; eta yakitekotzat ea *Israelgo egiazko Jainkoa othe zen bada, hanbat gaitz hei eman ziotena, hartu zituzten bi behi bere umeen hazten hari zirenak, eta behinere uztarririk yasan gabeak: uztartu izan zituzten orga berri batekin, eta sar-arazi heien xahalak edo aretxeak heia batean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 374
  (...)
  *Syriako erregea guduan hari zen denboran israeldarren kontra, *Eliseak salatzen ziotzon *Israelgo erregeri bertzeak gogoan zarabiltzan, eta egin nahi zituen gauza guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 258
  (...)
  Huna filistindarren arrazoinamendua: baldin behiak *Israelgo bideari lothzen bazaizko, hortik ageriko da *Israelgo Jainkoak zehatu gaituela; ordean behiek hartzen balin badute bertze biderik, hori izanen da seinale bat gure gaitzak ez direla *Israelgo Jainkoa ganik heldu; bainan ethorri beharrak zirela, bertzenaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 258
  (...)
  Huna filistindarren arrazoinamendua: baldin behiak *Israelgo bideari lothzen bazaizko, hortik ageriko da *Israelgo Jainkoak zehatu gaituela; ordean behiek hartzen balin badute bertze biderik, hori izanen da seinale bat gure gaitzak ez direla *Israelgo Jainkoa ganik heldu; bainan ethorri beharrak zirela, bertzenaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 352
  (...)
  *Eliak ihardetsi zuen: ez dut nik *Israel asaldatzen; bainan bai, zuk, eta zure aitaren ethorkikoek, utzi duzuenaz geroz Jaunaren legea yarraikitzekotzat *Baali
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 374
  (...)
  Hortik heldu zen *Israelgo erregek trebesatzen baitzituen bere etsaiaren nahi guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 258
  (...)
  Huna filistindarren arrazoinamendua: baldin behiak *Israelgo bideari lothzen bazaizko, hortik ageriko da *Israelgo Jainkoak zehatu gaituela; ordean behiek hartzen balin badute bertze biderik, hori izanen da seinale bat gure gaitzak ez direla *Israelgo Jainkoa ganik heldu; bainan ethorri beharrak zirela, bertzenaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 374
  (...)
  Printze hunek bildu zituen bere meneko zituen aitzindariak, eta mintzatu zitzaion hunela: ez darotazue bada erran nahi nor den traidore hura ene berriak salatzen diotzana *Israelgo erregeri
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 374
  (...)
  Aitzindaritarik batek ihardetsi zion: ez da, Jauna, nihor traidorekeriaz dabillanik; bainan bada *Israelen profeta bat salatzen diotzana *Israelgo erregeri zuk zure kabinetean erraten ditutzun hitz guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 353
  (...)
  *Eliak erran zioen oraino *Achaberi: bil-araz ezatzu *Israel guzia, eta *Baalen aphez guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 374
  (...)
  Aitzindaritarik batek ihardetsi zion: ez da, Jauna, nihor traidorekeriaz dabillanik; bainan bada *Israelen profeta bat salatzen diotzana *Israelgo erregeri zuk zure kabinetean erraten ditutzun hitz guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 260
  (...)
  *Heli, aphez-handia hil zenean, *Samuel izan zen *Israelgo nausi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 375
  (...)
  *Israelgo erregea, iragaten zela hiriko murruen hegitik, abiatu zitzaion emazteki bat oihuz erraten:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 327
  (...)
  *Israel guziak laudatu zuen erregeren prudentzia; eta ikhusirik haren baitan zatzala Jaunaren izpiritua, guziak errespektuz eta beldurrez betheak agertzen ziren haren alderat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 300
  (...)
  *Davitek bildu zituen zeremonia eder hartakotzat, aphezak, lebitak, eta *Israelgo buruzagi guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelentzat - (1775) Lg1 , 261
  (...)
  *Samuelek ofrendatu zuen bildots bat: egin zuen othoitz *Israelentzat, eta Jainkoak entzun zuen haren othoitza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 355
  (...)
  Profeta beldurtu zen, eta eman zitzaion ihesari: urrundu zen *Israelgo erresumatik, nahiz begiratu bere bizia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 262
  (...)
  *Israelgo zahar guziak hedatu ziren *Samuel gana, eta erran zioten: zahartu zara, eta zure umeak ez dire zu bezalakoak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 356
  (...)
  Jainkoak erran zion: zohazi, bihur zaite ethorri zaren bide beraz: badire *Israelen zazpi milla gizon ene eskuko daduzkadanak, eta belhaunikatu ez direnak *Baalen aitzinean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 263
  (...)
  *Saul sakratua da *Israelgo erregetzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 356
  (...)
  *Elia bihurtu zen beraz *Israelgo erresumarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 301
  (...)
  *Davitek egin zuen bide *Obededomeen etxerat: berekin zituen *Israelgo zaharrak, eta armadetako aitzindariak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 285
  (...)
  Bihurtu izan zen *Israelgo erresumarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 189
  (...)
  Xuxen mintzo ziren: hiri hura ikharan emana zen ikhusteaz israeldarrak harat hurbilduak, eta orhoitzeaz Jainkoak *Israelen fagoretan egin zituen gauza miragarriez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 302
  (...)
  *Micholek erran zion burlaz: ala *Israelgo erregeak ohore hainitz egin baidio egun bere buruari, hirri eragiteaz mundu guziari
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1775) Lg1 , 264
  (...)
  Duela hirur egun, galdu izan tutzun astoez bezanbatean, zaude deskantsu, ediren dire, eta nori dagozko hobeki *Israeleko gauzarik hoberenak zuri eta zure aitaren egokiari baino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 357
  (...)
  Arthoski begiratzen zituen Jaunaren manuak, behinere kutsatzen etzela *Israelgo gaixkietan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 358
  (...)
  *Josaphat sarthu zen allientzian *Achab *Israelgo erregerekin, eta horra zerk gal-arazten zuen errege prestu hura
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 359
  (...)
  *Israelgo erregek bildu zituen bere profetak: heltzen ziren lau ehunetaraino; erran zioten: zer egin behar dut
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 359
  (...)
  Profetak ihardetsi zion hitz hautaz: ikhusi dut *Israel guzia menditan barraiatua, ardi artzain gabeak bezala, eta entzun dut Jainkoa erraten: yende horiek ez dute buruzagirik: bat-bedera bihur bedi bere etxerat:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 307
  (...)
  Orduan *Nathanek erran zion *Daviti: zu zara gizon hura bera: huna nola mintzo den *Israelgo Jainkoa: sakratu zaitut *Israelgo erregetzat, libratu ere bai *Saulen eskutarik: ezarri zaitut *Israel eta *Juda guziko nausi; baldin hauk guziak ez badire aski, ekharria naiz hainitz gehiago egiterat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 307
  (...)
  Orduan *Nathanek erran zion *Daviti: zu zara gizon hura bera: huna nola mintzo den *Israelgo Jainkoa: sakratu zaitut *Israelgo erregetzat, libratu ere bai *Saulen eskutarik: ezarri zaitut *Israel eta *Juda guziko nausi; baldin hauk guziak ez badire aski, ekharria naiz hainitz gehiago egiterat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 270
  (...)
  *Jonathasek libratu du mirakuilluzki *Israel guzia etsaietarik: zor diogu ezagutzarik handiena, eta errana izanen da bada galdu duela bere bizia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 307
  (...)
  Orduan *Nathanek erran zion *Daviti: zu zara gizon hura bera: huna nola mintzo den *Israelgo Jainkoa: sakratu zaitut *Israelgo erregetzat, libratu ere bai *Saulen eskutarik: ezarri zaitut *Israel eta *Juda guziko nausi; baldin hauk guziak ez badire aski, ekharria naiz hainitz gehiago egiterat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1775) Lg1 , 307
  (...)
  Zuk gauza hori ixillik egin izan duzu, eta nik eginen ditut erranik heldu naizenak *Israel guziaren begietan, eta argi zabalean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 338
  (...)
  Leihal balin bazara ene alderat, eta behar den bezala bizi bazara ene begietan, *Davit ene zerbitzaria bezala, zurekin izanen naiz, eta hel-araziren dut *Israelgo erresuma zure ondoriotarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 361
  (...)
  *Syriako erregea *Ramotheen alde agertzen zen: manatu zituen bere armadako aitzindariak, yazartzeaz, guzien gainetik, *Israelgo erregeri
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 238
  (...)
  Israeldarrek ikhusi zituztenean gorphutz hillaren zathi hek, laztu ziren guziak, eta abiatu ziren erraten, boz beraz: egundaino ez da hulako izigarrikeriarik gerthatu *Israelen *Egyptotik ilkiz geroz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 271
  (...)
  *Samuel hedatu zen, egun batez, *Saulen gana, eta erran zioen: Jainkoak egorri nau zu sakratzerat *Israelgo erregetzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 199
  (...)
  *Josue yabetu zenean, bere animoaz eta bere armez, *Chanaango herriaz, partitu ziotzoten hango hiriak eta lurrak *Israelgo populuei; eta hori egin zuen zuzentasun eta zuhurtzia miragarrienekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1775) Lg1 , 362
  (...)
  Etsaiek ustez hura zen *Israelgo erregea, inguratu zuten, eta yazartzen zioten alde guzietarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1775) Lg1 , 243
  (...)
  Yuieen denboran gerthatu zen *Israelen gosete handi bat: erakharri zuen *Bethleemgo gizon bat iragaterat bere emaztearekin eta bere bi semeekin, *Moabeko herrirat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1777) Lg2 , 151
  (...)
  *Jesusek laudatu zuen zentenieraren fede bizia; itzuli zen populuaren alderat, eta erran zuen: Ez dut egiazki hunen bertze fede aurkhitu *Israel guzian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1777) Lg2 , 121
  (...)
  Orduan Yaunaren aingeruak erran zion gauaz *Yosephi: har ezatzu ama eta haurra; bihur zaitezte *Israelgo lurrerat: hil dire *Jesusen biziaren ondoan zabiltzanak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1777) Lg2 , 121
  (...)
  *Yosephek yakin zuenean *Archelaus zela *Herodesen orde, *Judeako errege, beldurtu zen ahal zituzkela bere aitaren inbidia, gogortasun eta krudelitate berak: gogoeta hunek aphur bat lotsatzen zuen: etzen atrebitzen heltzerat *Israelgo lurretarat, eta etzakien zein bide har; Jainkoak eman zuen *Yosephen gogoa deskantsuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1777) Lg2 , 126
  (...)
  Hogoi eta bederatzi urthetarat zenean, agerthu zen *Israelgo populuaren aitzinerat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1777) Lg2 , 280
  (...)
  Mesias balin bada, *Israelgo errege balin bada, yauts bedi orai gurutzetik, erakuts beza bere botherea, eta emanen dugu haren baitan gure sinhetstea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1777) Lg2 , 220
  (...)
  Athera ziren, osteka, haren biderat erramuak eskutan, ziotelarik oihuz: salbamendua eta loria *Daviten semeari; bizi bedi *Israelgo erregua, Jaunaren izenean heldu dena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1777) Lg2 , 288
  (...)
  Igurikitzen ginduen libratuko zuela *Israel guzia, berak ere eman zarokun hala eginen zuelako esperantza: bizkitartean hirur egun badu hilla dela, eta deusere ez da ageri, egia da bada, entzunak garela biztu dela; ordean miratu dugunean ehortzia zen hobia, ez dugu han aurkhitu:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1777) Lg2 , 192
  (...)
  Behinik-behin, eginen dut lurreko nazione guziez eliza bat; eta hark eginen du ene populua eta ene primuza; *Israelgo hamabi tribuek orai arteraino egin izan duten bezala, eta zuek izanen zarete nazione hek guzien yuiatzailleak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1777) Lg2 , 97
  (...)
  Ethorri zenean Jainkoak egin ahal zezakeien obrarik miragarrienaren egun zorionezkoa: egun, lau milla urthe hetan lehiarekin igurikia: egun handi hura, zeinetan Biryina bat behar baitzen amatu, eta Jainko bat gizon egin, Jainkoak egorri zuen *Gabriel aingerua lehenik *Zakariasen gana, zeina ordu hartan, intsentsuen ofrendatzen hari baitzen tenpluan, erraterat seme bat izanen zuela *Joanes deithuren zena, eta haren sortzeak hedaturen zituela *Israel guzirat bozkarioa eta benedikzionea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1778) Mih , 41
  (...)
  Aingeruaren bisita izan nuben baño lehenago, *Israelgo justuen pare, errekeritu nuen zerua, arren ganbia zedin ihintz gozo batetarat; eta lurraren ganerat jautsaraz zezan yustu guzizkoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1778) Mih , 71
  (...)
  Gogoetari ematen zaizko, bihotza erortzen zaitzu *Israelen Jinko bat ez balitz bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1778) Mih , 109
  (...)
  Iduriz *Ioseph ene Esposari eta niri hañitz gosta behar zitzaikun *Israelgo bazterren ustea; bizkitaratean ezginduen nakazdurarik batere erakutsi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1780+) CatLan , 39
  (...)
  Sein *Simeon Zahar gaixuak besuetan hartv zien *Jesvs Haurra, eta plazerraren plazerrez oihvz erraiten hasi zen, orai bakhian eta kontent hilen zela, zeren ikusi baizien, Nazionen argia eta *Israeleko gloria izaiteko, Jinkuak igorri zien Salbazalia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1803) Mg.CO , 175
  (...)
  *Josue *Israelgo soldaduben buru zala, galdu eben oneek batalla bat askoren triskantza ta erijotziaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1803) Mg.CO , 24
  (...)
  *Eli eritxon *Israelgo jueza guztiz ona zan alde askotara; baña biar legez kastigau ez zitubalako bere seme donga bi, ta eragotzi biar zituban, ta eragotzi ez zituban oneen pekatubak gaiti, irurak ill zirian beingo baten, ta irago zan kastiguba euren ondorenguetara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1803) Añ.LoraS , 11
  (...)
  Ondo; baña zeinbat eldu zirian *Israelgo erri zorionekora
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelen - (1803) Mg.CO , 61
  (...)
  Egin dot pekatu, zirautsan *Samuel profeta santubari, baña onrau nagizu *Israelen aurrian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1805) Gco1 , 47
  (...)
  Eta orri zelo ona deitzen diogu: ala aserratu zan *Moises urrezko zekorra edo Idoloa adoratu zuen *Israelgo puebloaren kontra, bere Jaungoikoaren lege eskribitua zekarkien denboran, eta 25000 persona ill erazo zituan; eta *Jesu-Kristo gure Jauna bera, izanik aiñ humilla, eta mansoa, aserratu zan *Jerusalengo Tenploan sadu erosiak egiten zituanaen kontra, eta azote batekin andik atera, eta bota zituan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1805) Gco1 , 48
  (...)
  Baña orretarako obligaziorik edo kargurik badu, aserre edo kolera bizia igaroagatik, berealako artan ezer esan bage edo egin bage: eztu gero utzi bear osoro gaizki egin duena aldueneraño erremdiatu erazotzeko kuidadua: bada bestela gaitzak, edo pekatuak bere oñean egon oi dira; eta azi, eta geitu oi dira, nork korrejitu, eta erremediatu erazo eztanean; eta ala Eskritura Santuan irakorten degu, *Israelgo Jueza zan *Heli Sazerdoteak bere seme bi bere denboran erreprenditu, eta kastigatu etzitualako, merezi zuen bezela, Jaungoikoak kastigatu zituala Aita, eta Semeak: egun batean irurai bizia kendu erazoakin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1805) Gco1 , 69
  (...)
  Orra zer dollorkeria, prestuezkeria, eta billautasuna enbidiak eragin zien; baña ortik etorri zan *Jose Santuaren anditasunerako bidea; aren ametsak osoro kunplitu ziran: *Ejiptoko Erregearen urrengo gizon, eta ango agintari izatera eldu zan; eta bere anaiak erak, aren berri jakin bage, biziko baziran, goseak obligaturik gari eske *Ejiptora, eta beraren mendera etorri ziran; baña etzan aek bezelako dollor prestueza, eta bengatiboa izan: baizik biotz onez barkatu zien, lastandu zituan, eta ondasunez bete zituan; orra gizon justuak, eta honraduak nola portatzen diran gaitz egin dienakin erakin: enbidiosoak guzia kontrara egiten duen bitartean; eta ori argiro ikusi zan Eskritura Santak berak zitatzen digun *Saul Erregearen, eta *Dabid Santuaren exenplo miragarrian; bada *Dabidek iñoiz ere gaitzik *Sauli egin etzion: mesedeak franko bai; berak *Goliat Jigante Filisteo arrigarria, *Israelgo jende guzia ikara zeukana bekokian eman zion arrikada batekin lurrera bota zuen, eta ill zuen; eta Filisteoak goitu edo benzitu, eta Israeldarrak aetatik libratu zituan; eta *Jerusalengo alabak *Dabid honratzeko kantatzen zuen, *Saulek milla, *Dabidek amar milla ill ditu, eta orra *Saulen enbidia, eta *Dabiden kontrako gorroto izugarria nundik sortu zan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1805) Gco1 , 69
  (...)
  *Saulen soberbiak ezin sufritu izan zuen berari baño alabanza andiagoak *Dabidi ematea; eta ala arrezkero *Dabid bere eskuz iltzeko, eta ori ezin zuenean, ill eragiteko ezin esan albaño alegin andiagoak egin zituan; bada Jaungoikoak *Dabid gorde zuen; eta onek *Saul iltzeko era ona askotan izan bazuen ere, eta bera *Israelgo Errege izateko *Samuel Profetak aurrez konsagratu bazuen ere, *Sauli iñoiz ere gaitzik egiñ etzion, eta aren persekuzioa pazienzia, eta mansotasuna andiarekin sufritu zuen; eta beste exenplo asko utzirik, eta ori bera ikusi zan iñun baño obeto *Jesu-Kristo gure Jaunaren kontra Juduen apaiz nagusi, eta agintariak beti eduki zuen enbidia, eta gorroto guztiz andian;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1809) Dh , 193
  (...)
  Dugun adi horren gainean *Salomonen errana: egundaino ezta naski nihor izan munduan, *Israelgo errege hura bezain dohatsu izan denik iduriz; bere Izpirituan ezagutzarik ederrenaz bethea, bere menekoez ez ezik, arrotzez ere hagitz ohoratua, ezin konta bezenbat aberastasunen jabe, gisa guzietako atseginak ithoka hartzen ditu: berak dio, bere bihotzari eman ziotzala nahi izan zetzaken guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelek - (1816) JJMg.BasEsc , 176
  (...)
  Denpora onetan *Goliat esaten eutseen filisteuen arteko jigante ikaragarri bat agertuten jakeen egunoro israeltarrei eureen aurrera, zirautseela desapijo, ta burla andijak egiñik, urten egijola berari nai ebanak, ta baldin israeltaar batek goituten beeban, filisteuak menderatuko zirala; baña berak goituten beeban, *Israelek izan biarko ebala filisteuen mendian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1816) JJMg.BasEsc , 176
  (...)
  *Saul *Israelgo Erregiak egiñ zituban eskintsari andijak, agiñduten ebala bere alabia emaztetzat, *Goliat goituten ebanarentzat; baña, ez exerzituban, ez andik kanpora aurkituten eban, billdurtuten ez ebeenik *Goliaten anditasun, inadar, ta armaak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1816) JJMg.BasEsc , 176
  (...)
  *Dabid pastore gaztiak, jakiñik zer jazoten zan, ezin sufridu eban filisteo arro, ta Jangoikuaren arerijuak, *Israel, ta bere erlijinoe santiari egin gura eutseen burlia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1816) JJMg.BasEsc , 178
  (...)
  Aillagiñako alabantzaak emon eutsazan *Israel guztijak *Dabidi, zeinda Erregia sartu zan bere kontra enbidija andi baten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1816) JJMg.BasEsc , 191
  (...)
  *Moabgo Erregiak, israeltarrak ezin goiturik, *Balaan profeta deungiaren konsejuz, bialdu zituban emakume arro ta apaiñdubak *Israelgo exerzitubeen artera, soñu, dantza, ta asmuakaz, okasinoe emotera; ta nok esan, negar egiñ baga, indar geijago euki ebeela emakume arruak israeltarrak engañau, ta galduteko, *Moabgo exerzitu gustijak baño
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1816) fB.Olg , 35
  (...)
  *Aaronen arreba *Mariak bere egin eban beste emakumeekin, soinuba jota, faraonen esku gogorretati *Israel librau zanian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • isrraelgo - (1816) fB.Ic1 , 51
  (...)
  Ain gustoz berba egiten deutsa Jaungoikuak, uretara doian *Samariako emakume pekatarijari, zein *Isrraelgo legegin, agintari, ta obispuai
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • isrraelgo - (1816) fB.Ic1 , 51
  (...)
  *Dabid, arzaina sarrijago bisiteetan dau Jaungoikuak, *Saul *Isrraelgo Erregia baino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1816) JJMg.BasEsc , 236
  (...)
  Alan galdu ebeen leleengo *Dabidek, *Israelgo Juezak, ta beste askok
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israaelgo - (1816) fB.Olg , 141
  (...)
  Apostolu santubak ebanjelijua predikeetara zabaldu zirianian, *Israaelgo, ta *Judeako erreinu txiki bijak itxita, beste mundu guztia zan jentileena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1817) fB.Ic2 , 289
  (...)
  Bakust, *Israel negarrez daguana, *Siongo birjinak lutuz jantzita dagozana, ta santuleku nausiragino oitura galduba, nasaitasuna, ta pekatuba sortu dana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1817) fB.Ic2 , 298
  (...)
  Zeu zara *Israelgo alegrija, ta poza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1817) fB.Ic2 , 283
  (...)
  Ez dago *Debora bat, *Moisen lekuban jarrita, *Israeli legiak emoten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeli - (1817) fB.Ic2 , 284
  (...)
  Ez da kontetan *Ana bat, bere orazinoiaren indarragaz *Israeli *Samuel, propeta, juez, ta Erregegina emon eutsana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • isrraelgo - (1817) fB.Ic2 , 226
  (...)
  *Isrraelgo jente guztiaren aurrian *Kore, *Datan, ta *Abiron egozan lekuban, luurrak edegi eban aua inpernuragino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1818) Astar , 281
  (...)
  Dakiguna da, San *Migel Aingerulenen, edo Arkanjeluba izan zala *Israelgo Elexa, edo Batzarren jaole, eta orain dala Elexa Santubaren gordezaile
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1821) Monho , 152
  (...)
  Mundurat heldu den haurrak Zeruko Aitaganik, *Israel, zure beharrak Ikusten tu jadanik: Lehen zure leinuari Eman zion promesari Ez dio ein faltarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • isrrael - (1823) IRI.KONST.BERTS , 4. ahap., 64. or. (De Re Ph. I, 216. or.)
  (...)
  Oh, Isrrael ederra! Benetan garbija
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • israel - (1830+) Añ.GGero , 89
  (...)
  aren aotik: *Israel, au da kristiñaua, zeure galdutea zeuk zeuganik dozu, ondu ta obetutea barriz niganik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1830+) Añ.GGero , 91
  (...)
  Alan jazoko jakon Faraon Erregeari: *Israeleko Semeen kontra iños baño gogo andiagoaz joiala, esaten ebala: alkanzatu, atzemon, erdetsiko dodaz, bengatuko nas, apurtuko dodaz, dirianak ezpataren ao zorroztik igaroko dodaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1830+) Añ.GGero , 101
  (...)
  Alan faboretu, zaindu, jagon ta gorde zituan *Israeleko semeak, itxas-bazterrean, Errege Faraonek alde guztietarik inguratuak ta ezin iges egin eukeen legez, ustez artuak ta lotuak zituenean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1830+) Añ.GGero , 101
  (...)
  Nok sinistu eukean *Israeleko Semeak, itxaso bazterrean ain estura andian egonik, Faraonen esku gogorretatik iges egingo ebela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1830+) Añ.GGero , 377
  (...)
  Ezin zatekean janaria gozo obeagorik Jangoikoak ermu bakarrean *Israelgo semeai zerutik biraltzen eutseen mana zeru-janaria baño
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israeleko - (1830+) Añ.GGero , 154
  (...)
  Faraon Erregeak *Israeleko semeen atzean, eurak ilteko gogoaz, joan zanean, ikusirik urak beragana zetozala, esan eban: Iges egin dagigun, biurtu gaitezan atzera, eztagigun gura dogunik; zerren Jangoikoa heuren aldetik dabe jendeok
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1830+) Añ.GGero , 102
  (...)
  Alan ifini ez ebelako, *Israelgo seme *Egitoko erbestetik, deserritik urten ebenetarik etzirian *Josue ta *Kalef baño eskeñi jaken errian sartu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1840) Jaur , 148
  (...)
  Errezebitzen dutenek *Israelgo Errege eta Mesiaz bezala, egun laburrik artean hil araziko dute kriminel izigarri bat bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1850) AA2 , 10
  (...)
  Itz oetan ez da argiro esaten lenengo agintea dala Jaungoikoa gauza guzien gañean amatzea; baña ala aditzera eman zien *Moysesek Israeldarrai, esan zienean: Enzun ezazu *Israel gure Jaun Jaungoikoa bat bakarra da: eta amatuko dezu zure biotz guziaz, zure anima, zure indar, eta alegin guziaz: eta gaur nik aditzera eman dizudan, Aginte onen itzak gordeko dituzu zure biotzean: kontatuko dieztezu zure umeai: gogoan erabilliko dituzu, etxean geldirik zaudenean, bidean zabiltzanean, lotara zoazenean, eta lotatik jeikitzean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelkoarekin - (1850) AA3 , 500
  (...)
  *Syriako Erregea gerran zegoan *Israelkoarekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelkoaren - (1850) AA3 , 500
  (...)
  *Eliseo Profetak Jaunaren argiarekin ezagutu zituan *Siriakoaren asmo guziak, eta aditzera eman ziozkan *Israelkoaren Erregeari
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelko - (1850) AA3 , 501
  (...)
  Eraman zituan *Samariara, *Israelko Erregeren errira bertara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1850) AA3 , 579
  (...)
  O *Israel, arriturik dio *Baruk Profetak: Zein andia dan Jaunaren etxea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israelgo - (1850) AA3 , 357
  (...)
  Mastiaren izenez aditzen da emen *Israelgo jendea, baita gutatik edozeñen anima-ere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • israel - (1855 [1887, 1992]) DRPLV , IV, 382. or.
  (...)
  Israel gucia Silo-n cegoan bein batean. Aingueru bat aguertu citzayen, eta gogoraerazo cien, nola Jaincoac Egipto-tic atera, eta Canaan-go lur gozoan sartu cituen [Francisco Ignacio de Lardizabal, Testamentu zarreco eta berrico condaira... Tolosan 1887], 136 orr.
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: DRPLV

 • israel - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 135. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • israel: israel - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1069. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • israel - (1991) EG.PAL.GD , 146
  (...)
  Israel (gazt.); Israel (eusk.); Israël (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • israelgo estatua (israeldar) - (1994) E.IRAZ.MUND , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1436. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.IRAZ.MUND

 • Israelgo Estatua: israeldar - (1995) ARAUZ.038 , Euskera, XL (1995, 2-3), 904. or.
  (...)
  Izen laburtua:: Israel
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: ARAUZ.038

 • israeldar - (2015) ARAUA.174 , 3. or.
  (...)
  israelita (gaztelania); Israélite (frantsesa); Israelite (ingelesa)
  (...)

  Zer: Etniak eta herriak
  Non: Ekialdea
  Jatorria: ARAUA.174

 • Israel, Israelgo Estatua: israeldar - (2019) ARAUA.038 , Euskera - LII, 2007, 1. 465 or.
  (...)
  Hizkuntza ofiziala(k) [mugagabean]: hebreera. Hiriburua; hiriburuko herritarra: Jerusalem; jerusalemdar Oharra: Jerusalemen estatusa eztabaidan dago nazioarteko legean eta diplomaziaren praktikan; hala israeldarrek nola palestinarrek beren hiriburutzat dute Jerusalem. Israelgo Gobernuak, Knesset (Parlamentua) eta Auzitegi Gorenak Jerusalemen dute egoitza. Europar Batasuneko estatuek, berriz, Tel Aviven dituzte beren enbaxadak
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: ARAUA.038

 

 • Israelgo Estatua (osatua)
 • Israel (gaztelania)
 • Israël (frantsesa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.34º59'23"E - Lat.31º37'38"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper