Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

India - Lekuak - EODA

India (Estatua)

Entitatea:
Antolakuntza/Estatua
Herritarra:
indiar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Asia
Kokalekuak:
 • indiek - (1627) EZ.Man1 , 16
  (...)
  Usain onak arbuiatzak, fiñ, killikagarriak, Edo baratzeak edo *Indiek ekharriak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1643) Ax , 19
  (...)
  *Indietako herri batzuetan, etzen bat ere bere gorputzaz balia ahal zitekeienik eskean ibiltzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietara - (1643) Ax , 71
  (...)
  Gizon batek, bere herritik kanpora *Indietara edo bertze lekhu urrun batetara partitzen denean, eta oraiño bere herriko agerrian, komarketan eta terminoetan denean, maiz behatzen du gibelat, bere herriko mendietarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1686) , 194
  (...)
  Saint *Franzes *Xabier, *Indietako apostolua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1712) ES.EHast , 122
  (...)
  Oraino bertze-alde Jainkoak ere deabruaren mandatari, eta eskolen madarikatu hekin kontra, *Eskual-Herritik hautatu, eta athera tu millaka hanbat presunaja bertutetsu eta lege sainduaren kridari, eta sostengari: *Ignacio *Loiolakoaren eta *Francisco *Xabierko bi saindu haukien presunetan: bata *Jesusen Konpainiaren fundatzaillea eta bertzea *Indietako apostolua, eta *Nafarroako Patroina: hauk dira bi eskualdun, bi izar argi, eta bi aingiru zerutik igorriak *Jesu *Kristoren lege sainduaren hedarazteko, eta heresien iraungitzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1712) ES.GG , 399
  (...)
  Miresteko gauza da, eta oraino nihori guti gogoratzen zaioena: mundu guztian eztelarik, eskualduna baino, jendaki edo leinu nobleagorik, odol hobeagotakorik, adimendu zorrotz, eta biziago duenik, zein-nahi den gauzetan antzatsuagorik, naturelezaz ethorkorragorik, zerbitzatzeko leialagorik, manatzeko emeagorik, eta zuhurragorik: itsasoz, eta leihorrez suharragorik, eta bihotz hobetakorik; bakean bakezkoagorik eta amultsuagorik; gerlan eta gerlako gauzetan halaber gerlosagorik, eta nihor berdintzen zaioenik; prestutasunean hurrantzen zaioenik, eta Jainkozko gauzetan abantail eramaiten dioenik; nahiz den noblea, nahiz ez; nahiz aberatsa, nahiz probea, edo erromesa, nahiz handia, edo den ethorkirik aphalenetikakoa; nahiz doala manatzera, nahiz zerbitzatzera; egun guztiaz ikhusten dugun gauza da, eskualdunak gauza guztietan bere burua ezagutzera eman-arazten duela; nahiz dohan *Franziara, edo *Espainiara, edo *Indietako zein-nahi den partetara, edo nora-nahi den dela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietara - (1712) ES.EHast , 169
  (...)
  Eta baldin orainokoan ekharri tudan arrozoinak eta presunaja handien exenpluak ez badira aski egiaren hainei sinets+arazteko: bihoaz *Indietara, eta ikhusiko dute hango jendek nolako amodioa ekhartzen dioten bere herriko hitzkuntzari: eta baldin biaja, edo iornada hori luze bazaie entzun, eta sinhets bezate, Aita *Agustin *Davilak dioena: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1712) ES.EHast , 176
  (...)
  Erran baleza bezala *Indietako aberastasun guztiak iragaiten, eta xitzen tu jakintasunak, eta oraino itsaso ozeanoak ere bere golkhoan gorderik daduzkanak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietan - (1750+) Lar.Cor , 152
  (...)
  Kantatu oi da onelako bat: *Indietan det senarra, dirua franko duena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietan - (1750+) Lar.Cor , 152
  (...)
  Kanta ezazue Zuek bestela: *Indietan det osaba
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1750+) Lar.Cor , 152
  (...)
  Ez ordea guk, diote beste andiki ergel txoraiska batzuek, ez gure etxean tratalaririk; ez *Indietako kutsurik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indi - (1760+) Mb.IArg1 , 262
  (...)
  Munduak eskinzen ziozkan honr-ondasun ta gauz andiak utzi ta sartu zen *Jesusen Konpañian, ta inditar gaisoei lagundu naiez, joan zen S, *Francisco *Xavier ibilli zen *Indi bazterretara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indian - (1760+) Mb.IArg2 , 329
  (...)
  *Indian len S, *Francisco *Xavierrek egiten zituen milagroetatik anitz izandu ziran ango jentil itsuei ta *Mahomaren legeko gizon gaisoei gure lege santa ta lege santak agertzen duen bidea ar-erazteko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indi - (1760+) Mb.IArg1 , 263
  (...)
  Berri gaizto hau banatu zen laster *Indi berean ta anitz aldetatik etorri zen gure bazterretara, bai ta beraren aide andi Kardenal jaunen ta Aita Santu beraren belarrira ere ta guziak gelditu ziran arritu ta alke-lotsaz beteak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indiko - (1760+) Mb.IArg2 , 301
  (...)
  *Indiko bazterrak, *Japongo erreinuak eta itsasoko islak fededunez bete ta milletan milla ta gañez beste berreun milla andi ta txiki bere eskuz bataitu ta *Chinaco inperio andia ere Jangoikoarentzat irabazi ta fededun egiña utzi naiez, artu zuen S, *Francisco *Xavierrek arako bidea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • inditako - (1760+) Mb.IArg1 , 263
  (...)
  *Inditako Arzobispo jaunak aditu zuen bazter guzietan zerausten gezur hau ta bildu zituen Konzilio batean bazter aietako gizon jakintsu guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indirako - (1760+) Mb.IArg2 , 301
  (...)
  Bi ill ta erdiren buruan abian arkitzen zen *Indirako S, *Francisco *Xavierren ontzia ta joan ziran beren ustez Santuaren ezur utsen eske; baña gañeko karea kendu ta arkitu zuten gorputza ill zen hordu berean bezain osoa ta biguña ta zeruko usai agitz eder bat zeriola, ta zegon bezala bere kajan artu ta eraman zuten ontzira ta ontzian *Malakako errira
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indian - (1760+) Mb.IArg1 , 371
  (...)
  Espiritu Santua konfesioz, komunioz edo beste bideren batez arzetik ez genuke on andirik aterako, geren obenez gero bearren dugun aldian galzen bagenu, Inditar batek *Indian bildu dituen ondasunetatik aterako ez lukeen bezala, bere itx-alderatze berean edo lenago guziak itsas-putzu izugarrian ondatzen balitu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indiko - (1760+) Mb.IArg2 , 268
  (...)
  Bestetan ill bazen ere, *Indiko *Goa deritzan erri batean arkitzen da S, *Francisco *Xavierren gorputza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indi - (1760+) Mb.IArg2 , 269
  (...)
  Eta *Indi beretan dabiltzan misionistak gaztigatzen dutenaz, S, *Francisco *Xavierrek an len milagroak eta milagrok zeriozkala erakutsi zuen lege santa orain ere milagro berriz ta berriz zutik daduka, edo geroztik ere lege santa berak eskatzen dituen guziak egiten ta egiten hari da
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indiko - (1760+) Mb.IArg2 , 309
  (...)
  *Indiko *Goan gelditu zen S, *Francisco *Xavierren gorputz osoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indian - (1760+) Mb.IArg2 , 269
  (...)
  *Indian izandu zena da munduko beste bazter guzietan ere S, *Francisco *Xavier ta bazter guzietan da an bezain milagraria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indira - (1760+) Mb.IArg2 , 341
  (...)
  S, *Francisco *Xavierren leneko urrikaltza ekusteko aski da bera edozein ontzitan, edozein presondegitan, edozein hospitaletan edo edozein itxe behartsutan ekustea; bada urrikaltz garbi andiak egiten duena da an onek egiten zuena; atoz ezperen *Portugaltik *Indira eraman zuen ontzian hura ekustera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indirako - (1760+) Mb.IArg2 , 341
  (...)
  S, *Francisco *Xavier *Indirako itsas-bidera zenean, batetan atera ziran *Portugaltik zenbait ontzi, ta erregek ala nai ta, atera zen S, *Francisco *Xavier guzien ontzi nagusian, ta orregatik atera zen ontzi, ark zuen urrikaltz andia agertzeko, guztiz egokian; bada atera zen ontzi mariñel ta soldadu ta gizon geiago zituenean, ta berez zenbat ere geiago ontziko gizonak, anbat geiago ontzi bereko gizonen behar, gizonen gaitz eta gizonen eritasunak, eta orregatik andiagoa urrikalti baten urrikaltza agertzeko bidea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • inditik - (1760+) Mb.IArg1 , 385
  (...)
  *Inditik ondasunez beteak etorzen diranak uzten dituzte etxe berri ta jauregi egoki ederrak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indirañoko - (1760+) Mb.IArg1 , 385
  (...)
  *Alexandro andiak *Mazedonitik *Indirañoko erreinu guziak armaz ta gerraz beretu ta, beretako eragin zuen urrezko anitz pillare zituen tronu bat, ta artan jarri ta aditzen zuen billatzen zutenak esan nai zioten guzia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indiko - (1760+) Mb.IArg2 , 271
  (...)
  *Indiko ondasun guziak ekarri baliozka baño poz eta atsegintz andiagorekin artu zuen *Pedro *Bellok S, *Francisco *Xavierren zeruko berri hau, ta len ona bazen, zen bezala, hordu artatik asi zen agitz obetzen, aldi artaraño baño gauz on geiago ta agitz obe egiten, ta zituen ondasunak behartsu gaisoen artean ta beste gauz on askotan banatzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indiko - (1760+) Mb.IArg2 , 311
  (...)
  *Lucia bizi zen errian ez ezik, *Indiko beste erri geienetan ere banatu zen S, *Francisco *Xavierren medalla onek egiten zuena ta anitz erritatik eskatzen zuten ango eri, elbarri ta gaitzdun gaisoak; baña *Luciak etzuen eskutik utzi nai bere medalla ta egiten zuena zen ur zati batean medall bera sartu ta bere medallarekin bera gelditu ta behardun gaisoetara ur hura igortzea; ta ura edanez edo artaz ur bedeikatuz bezala busti ta bertan sendatzen ziran, medall berak ukitzen zituenak bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indi - (1760+) Mb.IArg2 , 345
  (...)
  Laguntzen zien besteei *Portugalkoei kartak egin ta andik bidaltzen zioten diruarekin ta gañerako guziei *Indi berean zituen adiskide dirudunei behar zuen eskatzen ziela; baña etzien behartsu gaisoei emalleen diruz laguntzen emalle berak kaltear uzten zituela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indi - (1760+) Mb.IArg2 , 280
  (...)
  Bere Aita S, *Ignaciok *Erromatik gaztigatu ta egiteko batez itzuli zen S, *Francisco *Xavier *Japongo erreinu *Bungotik *Indi aldera ta sartu zen andik *Chincheora zetorren *Duarte ta *Gamaren ontzi batean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indian - (1760+) Mb.IArg2 , 353
  (...)
  Orien egille eder bat arkitzen zen S, *Francisco *Xavier ibilli zen *Indian ta polbor zati bat bere aitzinean zuela lanean hari zen batez, polborak sua artu ta utzi ziozkan erreak bere bi begiak eta gelditu zen itsu egiña
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietaraño - (1760+) Mb.IArg1 , 359
  (...)
  Esaten duena da egun oro zirala geiago *Jesusen legeratzen ziranak eta badakigu banatu zirala laster Apostol berak Erromatarren bazter zabaletan ta probinzi andietan ta luzatu zirala *Africako ta *Asiko erreinuetaraño, bai ta urrutiko *Indietaraño ere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietaraño - (1760+) Mb.IArg1 , 359
  (...)
  *Indietaraño luzatu zena S, *Thomas zen, *Jesus ill ondoan, biztu zela bere begiz ekusi ta baizik, sinistu nai etzuena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietara - (1760+) Mb.IArg1 , 360
  (...)
  Apostol berak ere azkenenan galdu zuten bizia, ondu ta grazira biztu ez ziran jentil zenbaiten eskuz ta gelditu ziran *Kristo Jaunaren martir egiñak; baña etzen orregatik ill mundura ekarri zuten bizia ta Espiritu Sanruaren grazia; ereñi zuten hau oriek, eta oriek ereñiak ekarri du nork daki zenbat on ta ondasun; bada *Santiagok ereñi zituen Españian sei edo zorzi ale, edo *Jesusen legea ar-erazi zien beste anbat gizoni ta gizon bataitu bakan grazidun orietatik etorri da espaindar guziak fededun egitea ta oriek berak gero *Indietara ta munduko beste bazterretara fede santa ta *Jesusen legea eramatea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indi - (1760+) Mb.IArg1 , 286
  (...)
  Hau egin naizik uzten dituzte misionistak beren erriak, beren aide, adiskide ta ezagun guziak eta joaten dira *Indi urrutira, *China, *Mogol ta aragoko beste anitz bazterretara, ta mil nekeren, goseren ta egarriren artean an dabilza jentil itsuei Ebanjelioz ta dotrinaz argi egiten, bataitu gaisoei hitzez, sermoiez ta sakramentuz lagunzen ta al duten on guzia guziei egiten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indian - (1760+) Mb.IArg2 , 321
  (...)
  Emengo gisan *Indian ere fededun, jentil ta turkoak ibiltzen dira saldu-erosian ta beren beste egitekoz erri ta probinzi batetik bestera, ta turko ta jentilak ekusten duten an ta emen S, *Francisco *Xavierrek fededunen alde egiten duen milagr hau edo hura, ta zenbaitek fededunen gisan aren aldera urbildu ta eskatuz erditsi dute beren idol txarrei edo *Mahomari eskatu ta ezin zutena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indian - (1760+) Mb.IArg2 , 288
  (...)
  Bada *Indian *Malaka deritzan erri eder bat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indian - (1760+) Mb.IArg2 , 288
  (...)
  Potugesena zen erri hau S, *Francisco *Xavier *Indian zebillen denboran
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indian - (1760+) Mb.IArg2 , 299
  (...)
  *Indian Jangoikoaren legera S, *Francisco *Xavierrek ekarri zituen erreinuetatik izandu zen *Trabankor deritzan andi bat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1760+) Mb.IArg1 , 220
  (...)
  Beste zenbaitek arzen dute *Indietako bidea, baña geienak ez buru ta ez esku; ta anitz urtez an diru-eske bezala ibilli ta arkitzen dira *Españan bezain gabe ta behartsu ta beren aldian ilzen dira zorriz ta gosez ongi beteak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietara - (1760+) Mb.IArg1 , 220
  (...)
  Zenbaitek bilzen duten andik beren itxera itzulzeko, itxe bera ongitzeko, berritzeko edo berriro jasotzeko, len izanen etzuten ezkonza egiteko ta beren egunak nekatu bage igarotzeko diña; baña orien hume-illobak arkitzen dira oriek berak *Indietara joan ziran aldian baño agitz txarkiago ta behar andiago illunean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indiko - (1760+) Mb.IArg1 , 221
  (...)
  Ill zen *Alexandro Errege hau mundu guzia beretzen zebillela ta *Indiko bazter horduko agertu ziranak ere irabazi ezkero
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1761) Cb.Eg2 , 177
  (...)
  *Peru *Indietako Erreinoan, ta *Juli deritzan Erri batean Kristau familia bat bere birtuteakgatik zeruko fabore andiakin señalatua izan zan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1761) Cb.Eg3 , 320
  (...)
  Ala *Indietako Apostolo San *Francisco *Xavier bat Jentilen erri, edo basoan, eta arkaitzen artean, bakarrik, Sakramenturik gabe, nork lagundu etzuela, ta desanparaturik il tzan, baña aren anima Aingeruak zerura eraman zuten, ta Santu añ miragarri, nola mundu guziak dakien, Jaungoikoak egin zuen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1761) Cb.Eg2 , 180
  (...)
  *Indietako mutiltxo ditxoso au, enzun dezun bezala, zeruetara igo zan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1761) Cb.Eg2 , 196
  (...)
  *Kuzko deritzan *INdietako Erri jakiñean Gizon aberats, eta obligazio andietako bat izan zan; baña Kristau legerik eztzuena; izena bai, baña obrarik etzuen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1761) Cb.Eg3 , 382
  (...)
  Biziago, ta beroago zan *Indietako Kristau berrien fede miragarria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietan - (1785) Egiat , 196
  (...)
  Batzvk kokatzen die *Indietan, berez *Mesopotamian dilobioari galtho, beha zereien gaiza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietan - (1785) Egiat , 157
  (...)
  Emaztia zian ere sortzepenaz ta berthvde gvzietaz ezin konplitiago, aspaldikoz *Indietan, nahiz beren herria ikhusi *Cochinen ziradian enbargatv, bereki zvtien haurrak net txipi, aitoren seme zonbait, ontziko ofizierrak ta seiehvn gizonen vngvrian orotan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietarat - (1785) Egiat , 157
  (...)
  Alde gvzietarik leze baizik ez ageri ta hetan herioa jenden aidvrv, itxasoak vtxvlipurdikaz ontzia inharrausten, behin alde batera gero bertzialat urthukitzen, gidaillak nahiz berriz *Indietarat, aize khinperrek bidia baratzen, belak zathizka, batvrak porrokatvrik, hur herrekak ontzian turrustaz sartzen, jendia etsitvrik, besarka bata bertziari azken adioa erraiten ta arimak zeliari eskeintzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1785) Egiat , 157
  (...)
  Hartan zirelarik hegoak berze althe dvtv egoizten lvrrilat doatzalarik lotsaz erdiara ladin ontzia beraren joitiaz, dire angura ta kanotak huriala egoisten, *Souza bere emaztia ta haurrak batian da sartzen, vrrhe ta berze aberatstarzvn meskabv halakoan bil ahal zvtienekila da hetan jauzten, lehian barkoek joan ta jinak vsv dvtie egiten, nahiz jende gvzia salbatv, bena anguraren soka da hausten bagek ontzia die ellauditzen azkenekoz da zolatik lehertzen hanitz jende ithorik berziak bagekila borrokan hvtxa ta vrrestadiak ta *Indietako aberatstarzvnak igerikan han, bere hatiekila;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietarik - (1785) Egiat , 159
  (...)
  Sei ehvn jende *Indietarik bereki zvtianetarik ekharri ehvn ta hogeitara ziradian agortv, berze vhaitz bazterriala zenian heltv
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indietako - (1785) Egiat , 262
  (...)
  Bena berdhvdiak dianian gizona goratv sortzepenak eliro apal-erazi: *Poros, *Indietako erregia bizar-egile baten seme, *Bradila esklabon printzea inkhatz-egile batena, *Artagoras *Sikiniako dvkia khoziner batena, *Agathocles *Siciliako erregia bortha-zaiñ baten semia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indijetara - (1803) Mg.CO , 94
  (...)
  Guenian, *Indijetara elduta, ez dau an diruba pilloka aurkituten; nekatu biar dau tratu gogaitkarrijetan, ta asko geratuten dira ezer irabazi baga, edo onik onenian guztia galdurik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • indijeetako - (1816) fB.Ic1 , 48
  (...)
  *Indijeetako ondasun estimau guztiak, Erregeen ta andijeen etxeetako ta soineko urrerija, seda, damasko, karmesi, ta perlerija guztia beria dau Jaungoikuak; ta nai dabenari emoteko dauka
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • india - (1921-1925) AZK.CPV , 0850. zkia., II. lib., 0990. or. [10. lib., 078. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Amorebieta, Izar ederrak II]: zazpi mediku ekarri deutsez India-Madriletatik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.CPV

 • indieta - (1921-1925) AZK.CPV , 0766. zkia., II. lib., 0877. or. [09-b lib., 071. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Lekeitio, Indietako apostolua]: Indietako Apostolua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.CPV

 • india - (1921-1925) AZK.CPV , 0832. zkia., II. lib., 0965. or. [10. lib., 053. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Arrazola, Egun on jainkoak dizula]: andratxo gaztea Indietara joan zan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.CPV

 • india - (1921-1925) AZK.CPV , 0849. zkia., II. lib., 0988. or. [10. lib., 076. or.]
  (...)
  Leku-izena [BI, Gabika, Izar ederrak I]: zazpi mediku ekarri deutsez India-Madriletatik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.CPV

 • indietatik, indià, indiàk, indietatìk - (1985) M.FHV , A.C., 20.12 par., 580. or.
  (...)
  Navarro Tomás, Pron. guip. (...) En realidad, salvo error, no hay más que tres casos de acentuación anómala: (...) Indietatik noski 'desde las Indias, sin duda' (185-215-185-160-160-160-200-120) (...) En el último ejemplo Indià ya tiene acentuación marcada pero, aunque no fuera así, la tendría por ir en pl.: Indiàk, Indietatìk
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.FHV

 • india - (1991) EG.PAL.GD , 145
  (...)
  India (gazt.); India (eusk.); Inde (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • india: india - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1069. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • indiako errepublika (indiar) - (1994) E.IRAZ.MUND , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1436. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.IRAZ.MUND

 • Indiako Errepublika: indiar - (1995) ARAUZ.038 , Euskera, XL (1995, 2-3), 903. or.
  (...)
  Izen laburtua: India
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: ARAUZ.038

 • Viktoria (Britainia Handiko eta Irlandako Erresuma Batuko erregina eta Indiako enperatriza) - (2017) ARAUA.186 , 24. or.
  (...)
  Viktoria (Britainia Handiko eta Irlandako Erresuma Batuko erregina eta Indiako enperatriza): Victoria (Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India) (es); Victoria (reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et impératrice des Indes) (fr); Victoria (Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and Empress of India) (en)
  (...)

  Zer: errege-erregina
  Non: Ingalaterra
  Jatorria: ARAUA.186

 • India, Indiako Errepublika: indiar - (2019) ARAUA.038 , Euskera - LII, 2007, 1. 465 or.
  (...)
  Hizkuntza ofiziala(k) [mugagabean]: hindi, ingeles; assamera, bengalera, bodoera, dograera/dogri, gujaratera, kannada, kaxmirera, konkanera, maithili, malabarera (malajalam); manipurera, marathera, nepalera, odia (lehen, oriya); punjabera, sanskritoa, santalera, sindhi, tamilera, telugu, urdu. Hiriburua; hiriburuko herritarra: New Delhi; newdelhiar
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Asia
  Jatorria: ARAUA.038

 

 • Indiako Errepublika (osatua)
 • India (gaztelania)
 • Inde (frantsesa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.78º46'6"E - Lat.22º56'24"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper