Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Grezia - Lekuak - EODA

Grezia (Estatua)

Entitatea:
Antolakuntza/Estatua
Herritarra:
greko, greziar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Europa
Kokalekuak:
 • grek - (1571) , 238
  (...)
  Haur nahi ukhan du *Paulek harekin ioan ledin, eta harturik kzirkonzidi zezan hura elkhu hetan ziraden Iuduakgatik: ezen bazakiten guziek haren aita nola *Grek zen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • grezian - (1571) , 247
  (...)
  *Paul *Mazedonian, *Grezian, eta *Sirian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziara - (1571) , 247
  (...)
  Eta komarka hetan ebili zenean, eta exhortatu zituenean hitz anhitzez, ethor zedin *Greziara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • grecac - (1571 [1992]) DRPLV , IV, 5. or.
  (...)
  Guerra cedin eçarri dugun lekuan, Grecac emaitê du, eguin cedin: baina minçatzeco manera hunez vsatu vkan dugu, ez hala erraiten dugunean, ignorantac minço diraden beçala, venturazco edo tropuzco gauça dela erran nahi dugulacotz, baina lêgoagean moldezcoago itzeuquiz, eta Francesari iarreiquiz [Leizarraga, p. 1206]
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • grecoey - (1571 [1995]) DRPLV , V, 253. or.
  (...)
  Leiç., "Apost. Acteac", XI, 20: Baina hetaric batzu ciraden Cypriano, eta Cyreniano, cein Antiochen sarthuric Grecoey minço baitzaizten denuntiatzen çutela Iesus Iauna
  (...)

  Zer: Estatua (Grezia, gent.)
  Non: Europa
  Jatorria: DRPLV

 • greziako - (1627) EZ.Man1 , 4
  (...)
  Lehenago nonbait urrun *Greziako partetan Herriko legeak eman ohi ituen kantetan, Nola kantak maiz baitire mundukoen ahoan, Hala kantez orhoiturik, maiz zituzten gogoan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • graeca - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  graeco (I, X. kap., 032. orr. [0549. orr.]) // graeco (I, X. kap., 033. orr. [0550. orr.]) Estrabonen latinezko aipuan // graecas, graeci (I, XI. kap., 036. orr. [0553. orr.]) // graeciam (I, XII. kap., 038. orr. [0555. orr.]) Polibioren latinezko aipu batean // graeci (I, XII. kap., 040. orr. [0557. orr.]) // graecorum (I, XII. kap., 043. orr. [0560. orr.]) Senekaren latinezko aipu batean // graecorum (I, XIV. kap., 058. orr. [0575. orr.]) // graecê (I, XIV. kap., 059. orr. [0576. orr.]) // graecorum (I, XIV. kap., 070bis. orr. [0587bis. orr.]) // graecorum (II, X. kap., 214. orr. [0731. orr.]) // graecis, graecos (II, X. kap., 215. orr. [0732. orr.]) Joseforen latinezko aipuan // grecis (II, XVI. kap., 355. orr. [0872. orr.]) Grecis literis // graecâ (III, VII. kap., 431. orr. [0948. orr.]) // graeca (III, IX. kap. [IV sic], 467. orr. [0984. orr.]) Vinetoren latinezko aipuan // graecis (index, s.v. fabulosa multa [1084. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • latino-graeci - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  graeco, latino-graeci, graecè (I, X. kap., 034. orr. [0551. orr.]) Besteak beste, Estrabonen latinezko aipuan // latinum, latino-graeci (I, X. kap., 034. orr. [0551. orr.]) // latino-graeci (I, X. kap., 034. orr. [0551. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • greziako - (1643) Ax , 229
  (...)
  Eta izan zen kasua *Eliano *Greziako eskiribatzaille batek kontatzen duen bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1643) Ax , 230
  (...)
  *Zaleuko *Greziako parte batzuetako erregeak, ikhusirik ezen bekhatu hunek, bat bedera bere adimenduan barrena itsutzen zuela, kanpoan ere itsutasun hure ager zedin amoreakgatik, ordenatu zuen eta ezarri legea, nor ere eroriko baitzen adulterioan, eta nork ere behar etzen emaztearekin huts eginen baitzuen, halakoari eta halakoei, hainari eta hainei, hala gizonari nola emazteari, iustiziak begiak atherako eta iraziko zerauztela: barrenean, kulparen beldur gabe, itsutu zirenaz gero, kanpoan ere penarekin itsu zitezingatik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1666) Tt.Onsa , 15
  (...)
  *Philippus, *Macedoniako errege handi hark egun batez biktoria handi bat irabazi zian, *Athenasako hiriaren kontre, zoin baitzen *Greziako erresumaren hiri kapitala *Charona deitatzen zen hiriaren aitzinian eta geroz hantik harat, prinze zuhur hark, beldurrez, urguillia, banitatia, eta superbia haren espirituaren eta haren hunaren gehien gerta litian, mundian zen goiz oroz argi puntan iguzkiaren ialkitiari, erakarzen zian bere pajetarik bat bere ohiaren aitzinera eta paje hark bere salutazioian lehen hitzak erraiten zutian erregeri, erregeren manuz, gisa hontan, qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1712) ES.EHast , 193
  (...)
  Lehen Autorek erran tuzten gauzei plegadura berri baten emaitea, edo hor hemen banaturik zeudezinak elkhargana biltzea, eta Eskuarara ganbiatzea, bide hunetaz Eskualdunek bertze hitzkuntzetako istorioetako itzalaren azpian dauntzan gauzak jakin detzaten amoreakgatik, hartarakotzat baliatu naiz *Trogo *Ponpejoren exenpluaz, zeinak *Greziako eta mundu guztiko istorioak Latinez iskiribatu baitzituen, Latindunek Grekoenak eta Grekoek Latindunenak irakur zetzatenzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziakoa - (1712) ES.GG , 385
  (...)
  Nahiz latin-herriko umea, nahiz *Greziakoa barbaroen artean izan dadin jaioa, edo hazia, barbaroki, eta moldegaizki mintzatuko da
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • grezian - (1712) ES.GG , 385
  (...)
  Halakotz haur gaztetto bat bere izanez, eta ethorkiz lizelarik greziarra: eta sorthu, eta berehaladanik haz baledi *Eskual-herrian; segur da, elitekela mintza grekez, baina bai eskuaraz: eta halaber eskualdun umea haz baledi *Grezian, sorthu, eta berehala danik; egiaz eliteke eskuaraz mintza, baina bai grekez: eta hunen arrozoina da, zeren gure mintzoa baita, xirolaren, edo flautaren soinua bezala; xirolari haize eman eta soinu eragiten zaion manera berean, guk ere eztarriari, xirolari bezala haize emaiten diogunean, haize hura mintzo egiten dugu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1712) ES.EHast , 156
  (...)
  Denboraz *Athenasko hiria izan zen *Greziako hiri guztietarik famatuena, han izaiten ohi ziren presunaja handi, eta eskola-nausi jakinak zirela kausa: *Sarak ere bada eredu berean eztu gutiago merezitu *Eskual-Herrian, bere denboran izatu tuen gizon galant eta seme ohorezkoen partetik, zeinek baiterraket abantail eraman diotela Athenastarrei, batzuek bere kargu ohorezkoak direla kausa, eta bertzek eskuaraz argitara athera tuzten obra katholikoen bidez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1712) ES.GG , 402
  (...)
  Ezen ikhusi zutenean bere Inperioa, edo erresumak eroriz, eta galduz zihoaztela: egin zuten lege bat zeinetan manatzen baitzuten, *Greziako muthilko, eta eskolau guztiak eskola zitezila erresuma bereko hitzkuntzan, bai halaber lege, eta zuzen guztiak irakhats zitezila hitzkuntza hartan berean, eta hala dio *Justinianok
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1712) ES.GG , 402
  (...)
  Lehenago *Greziako hitzkuntzaz ohi zeudezila iskiribatuak orai qq deitzen den zuzeneko liburuan dauntzan lege eta zuzen guztiak; bai halaber *Aristotelesen liburuak lehen hekien hitzkuntzaz iskiribaturik ohi zeudezinak, zeren galdu baitzitzaizten, berriz berriro bere hitzkuntzara itzuli, eta ganbiarazi zituzten, *Thomas dotor aingiruarenak egin zituzten bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • grezian - (1712) ES.EHast , 165
  (...)
  Erromarrek bereziki estimu handia egiten zuten bere hitzkuntzaz, ezen lekhu, eta denbora guztietan berek berea ohoratzen zuten, eta bertzek ere ohora zezaten egin ahalaz entsejatzen ziren; hargatik grekoei ihardetsi behar ziotenean, errespustak latinez emaiten ziotzaten, eta oraino etzituzten entzun nahi, non latinez edo interpretez etziren mintzatzen: etzuten hau xoilki egiten *Erroman baina bai oraino *Grezian eta *Asian ere, bide hartaz bere hitzkuntza latina hobekiago errespetarazteko, eta jendaki arrotzetara hedarazteko, *Valerio *Maximok dioen bezala erraiten du *Suetonio *Franquilok ere: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1712) ES.EHast , 169
  (...)
  Gisa berean diote: *Claudiok jujetasuneko kargutik athera eta khendu zuela *Greziako printze bat, zeren etzeakien herriko hitzkuntza latina, eta oraino etzela hortaz kontentatu, haren izena marraturik, eta borraturik, erromarren herronkatik khen zezaken artean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1712) ES.EHast , 170
  (...)
  Gauza hau atso batek *Thales milesiarrari *Greziako zazpi zuhurrenetarik lehenbizikoari sothilki eta ederki eman zioen aditzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziarat - (1777) Lg2 , 91
  (...)
  Orduan apostulu handi hau ibilli zen *Italian barna: hedatu zen urrunago ere, hala nola, *Asiarat eta *Greziarat: san *Luk bere dizipulu maitea yarraikitzen zitaion bazter guzietarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • grezian - (1785) Egiat , 177
  (...)
  So egizv *Frantzian *Xalon *Saoneko eliza bilzkvrrari hilen othoitzentzat, *Españan *Bragakoari, *Alemanian *Wormsekoari, *Italian seigerrenari *Erruman, *Grezian batzarre hanitz, *Marciusek aipatzen dvtianak, *Afrikan hirur bilzkvrra oekuminiker so-egizie
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greza - (1785) Egiat , 189
  (...)
  *Greza, arkanbilen ontzia denak, gezvr franko dereikv, adin lvzetzaz barreiatv ta erakhutsi bvrvzagisa zela hetan, *Phlegonek dio irakhurtu diala *Apollionosen obretan Atheniensek nahi zielarik *Isla *Lvzia mvrrvz vngvratv, langiliak hartan ari zirelarik thonba bat, ehun besata lvze, ziela ediren ta ezkiribvz gaiñian: *Macrosiris, heben dago lvrpian *Isla *Lvzian bost mila urthe betherik bizi izan zeno; bena ahal laite, kondaire alakoa elhezaharren herrokan jarririk lizatekiala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greca - (1800+) Xarlem , 859
  (...)
  Nihaur aldiz banuak *Plognarat hebetik *Greca eta *Russa nahidiat kunberti erazi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greka - (1800+) Xarlem , 873
  (...)
  *Greka eta *MEçedoina enetako dvtvzv *Cayira eta *BAbilonia ene dvtvzv
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziyako - (1830+) Echag , 42
  (...)
  Ona gaur *Donostiyan *Greziyako artzaiak, urtebetetik onuntz euskera ikasiyak: ekusirik erriko liburu zarretan euskaldunak giñala lengo denboretan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziyatik - (1830+) Echag , 44
  (...)
  Soñu eta kantakin datoz *Greziyatik artzaiak arturikan andreak ondotik: esanaz biyotzetik guztiyok batian: *Donostiya qq, qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziyako - (1830+) Echag , 69
  (...)
  *Greziyako artzaiak ona *Donostiyan, iru urteren buruban bigarren aldiyan: lenago *Greziyatik oraiñ menditikan, zubek ikusi gabe eziñ etsirikan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziyatik - (1830+) Echag , 69
  (...)
  *Greziyako artzaiak ona *Donostiyan, iru urteren buruban bigarren aldiyan: lenago *Greziyatik oraiñ menditikan, zubek ikusi gabe eziñ etsirikan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziyatik - (1830+) Echag , 69
  (...)
  *Greziyatik etorri eta bereala gaztigatu genduben txit ondo giñala: adiskide gureak dutenian jakiñ datoz bere andre ta seme-alabakiñ
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1830+) Añ.GGero , 250
  (...)
  *Zalengo *Greziako parte batzuetako Errege batek ikusirik desoneskeriako pekatuak egiten zituan kalte andiak ta batezbere ilundu, erotu, itsututen ebala gizonaren zenzuna, errazoia, adimentua ta argia, guztiak au ezagutu egientzat ifini eban lege estu bat;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziyatikan - (1830+) Echag , 78
  (...)
  *Greziyatikan etorri eta amaikagarren urtean, irugarrena degu arzaiak *Donostiyako kalean: Iñauteriyan soñubarekin ixildu gabe kantatzen, gabaz ta egunaz beti dantzan ta beñere ez gera nekatzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1847) Izt.C , 61
  (...)
  Ez da bada sinistgarri billa ibilli bearrik ere, ikusten dalako argiroki, bi Probinzia oek bakarri, *Gipuzkoa, ta *Bizkaia, ematen dutela burnia *España guztirako laiña, ez ezik, beste Dierra askorentzako ere, zeñarekin egiten diran gudarako eta lur-lanerako arma ta erremientak; eta ez da mirestekoa *Pirineoko mendiak ain gertu daudenean, zeintzuk izen au artu izan zuten, oñazkar ta tximistak botatzen dituzten su lodietatik; zergaitik *Greziako itzkeran Pirok esan nai deban Sua, *Isidorok dionez itzen jaiozako libru 13garrengoan 8garren kapituluan, asitzen dira oek goratzen, *Ondarribiaren gertuan eta *Diodorok libru 3garrengoan zabalkiro diarduanez, sualdi luzarokoak mendiai irazekerik, denpora askoan jariotu zuten errekak urre ta zillar naste;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1847) Izt.C , 62
  (...)
  eta menasta au bertako jaiotarrai, *Greziako merkatariak erosirik gauza balio gitxikoen truke, *Greziara eramanaz batu zituzten ondasun andiak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziara - (1847) Izt.C , 62
  (...)
  eta menasta au bertako jaiotarrai, *Greziako merkatariak erosirik gauza balio gitxikoen truke, *Greziara eramanaz batu zituzten ondasun andiak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziako - (1852) Gy , 104
  (...)
  *Greziako filosoforik yakiñen eta zuhurrenetarik bat: duela bi milla eta hirur ehun bat urthe bizi zena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • grezian - (1853) Hb.Esk , 216
  (...)
  Irabazi dutenak, errege agertzen; Ehun biba diote zintzurrek egortzen: Nola ziren *Grezian bestako nausiak Trionfan erramanak populu guziak, Hala pilotaria, irabazi badu, Gazteriak etxerat kantaz segitzen du
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • greziarrei - (1865 [1995]) DRPLV , V, 253. or.
  (...)
  Duvoisin, idem: Bainan hekietarik zembait Ziproarrak ziren eta Zirenearrak, eta Antiokiara sarthu ondoan, Greziarrei ere mintzatzen ziren erantzunez lesus launa
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Europa
  Jatorria: DRPLV

 • gréce - (1924 [1926]) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 86. or. (1. oharra)
  (...)
  «La signification vrai de familia est propriéte; il désigne le champ, la maison, l'argent, les esclaves, et c'est pour cela que els Douze Tables disent, en parlant de l'héritier, familia mancitor, qu'il prenne la succesion» -FUSTEL DE COULANGES.- La cité antique. Étude sur les cultes, le droit, les institutions de la Gréce et de rome. Vingt-huitiéme édition. Paris, 1924, 118 oŕialdean
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Europa
  Jatorria: ETX.EEI

 • grezia - (1991) EG.PAL.GD , 144
  (...)
  Grecia (gazt.); Grezia (eusk.); Grèce (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • grecia: grezia - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1067. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • grezia / heleniar errepublika (greziar) - (1994) E.IRAZ.MUND , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1436. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.IRAZ.MUND

 • Grezia / Heleniar Errepublika: greziar, greko - (1995) ARAUZ.038 , Euskera, XL (1995, 2-3), 903. or.
  (...)
  Izen laburtua: Grezia
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Europa
  Jatorria: ARAUZ.038

 • Grezia, Heleniar Errepublika: greko, greziar - (2019) ARAUA.038 , Euskera - LII, 2007, 1. 464 or.
  (...)
  Hizkuntza ofiziala(k) [mugagabean]: greko / greziera. Hiriburua; hiriburuko herritarra: Atenas; atenastar
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Europa
  Jatorria: ARAUA.038

 

 • Heleniar Errepublika (alonimoa)
 • Grecia (gaztelania)
 • Grèce (frantsesa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.21º55'53"E - Lat.39º32'10"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper